Aktivitetsskolen i Drammen Kommune – 6 nye skoler med fra august 2018. 

Skrevet den 15. juni 2018 av Forsterkingstiltak

Høsten 2016 startet en ny spennende satsing i Læringsløp Drammen: Aktivitetsskolen. Det har vært barn ved Brandengen skole og Fjell skole som har hatt tilbud om aktivitetsskole som sin skolefritidsordning. Etter sommerferien kommer Aronsløkka, Åssiden, Bragernes, Øren, Rødskog og Gulskogen også til å bli aktivitetsskoler. 

Aktivitetsskolen Drammen ledes som et 4 årig prosjekt i Drammen Kommune. Aktivitetsskolen er plassert som et forsterkningstiltak i Læringsløp Drammen- Å lykkes i hele læringsløpet. I løpet av fire år skal det rulles ut Aktivitetsskoler ved alle barneskolene i Drammen. I Aktivitetsskolen skal barna møte læringsstøttende aktiviteter og et styrket aktivitetstilbud.   

Målsettingen med innføringen av Aktivitetsskolen er å: 

 • Motvirke sosiale forskjeller 
 • Bedre integreringen 
 • Øke det faglige læringsutbyttet i skolefritidsordningen  
 • Øke deltakelsen i skolefritidsordningen 

Innholdet i Aktivitetsskolen er organisert rundt læring innenfor disse områdene: språklige AKS, aktive AKS, utforskende AKS og sosiale AKS. Det er laget en Rammeplan for Aktivitetsskolen som beskriver innholdet den lokale aktivitetsskole skal bygge sitt tilbud rundt. 

Når Aktivitetsskolen utvikles og etableres gradvis i hele kommunen, er det videre arbeidet ved de nye skolene bygget på erfaringene fra Brandengen og Fjell, samt evalueringen som Vista Analyse har ansvar for. Så langt har innføringen av Aktivitetsskolen gitt disse svarene i evalueringen:  

 • Økt deltakelse på både Brandengen og Fjell skole  
 • Ansattes kompetanse og innhold i aktivitetene er viktig 
 • 3 ganger så mange foresatte velger AKS grunnet aktivitetstilbudet sammenliknet med SFO 
 • 2/3 av foresatte med barn som har gratisplass ville ikke benyttet plassen dersom de skulle betalt full pris 
 • 50 % av foresatte sier at barna på AKS har blitt mer interessert i fysisk aktivitet og idrett gjennom AKS. I SFO svarer 25 % det samme 
 • Større sammenheng mellom læring i skole og aktivitetsskole enn mellom skole og sfo 
 • På rett vei med riktige prioriteringer så langt 

(Kilde: Vista Analyse 2017) 

 

Ressursmobilisering er viktig for å få til en god skolefritidsordning, og det er mange gode krefter lokalt som kan knyttes inn mot Aktivitetsskolens innhold fremover.  

Aktivitetsskolen er et tilbud for barn på 1.-4. trinn i deres fritid- før og etter ordinær skoledag, samt i skolens ferier. Aktivitetsskolen skal være et læringsstøttende og læringsfremmende tilbud og ha fysiske og sosiale aktiviteter. 

For Brandengen og Fjell var det en markering av prosjektslutt i uke 24, som nå tar Aktivitetsskolen videre i egen drift, mens de seks nye starter straks med sitt prosjektår. De siste skolene kommer med i ordningen fra august 2019. 

Flinke, involverte medarbeidere på Brandengen og Fjell fikk skryt for god pilotering i de to årene Aktivitetsskolen har vært deres skolefritidsordning.