Trine Marie Gjertsen

E-post: Trine.Marie.Gjertsen@drmk.no

Lærerspesialist i norsk på Svensedammen skole. Vestfolding på 41 år, bosatt i Drammen med mann, to barn og hund. Jobbet i Drammensskolen siden 2012, men har tidligere jobbet både i Oslo og Bærum i til sammen 16 år.

Innlegg skrevet av Trine Marie Gjertsen:

Skrevet den 3. april 2018

Hva-hvordan og hvorfor? 

Literacy, skriftkyndighet, skrivekunne. Det er mange ord og begreper og skolen er og blir en utøver av literacypraksis og en formidler av tekst og kultur. Men hva blir formidlet? Hva slags tekstkompetanse og tilleggskompetanse trenger både elever og vi som lærere for å «åpne dører til verden» for elevene. Det er fremdeles frafall i videregående og det viser seg også at studenter på høyere utdanningsnivå, ikke viser tilstrekkelig literacy eller skrivekompetanse. Hva kan gjøres med dette? 

Skrevet den 30. januar 2017

Lære eller belære? -Hvordan hindre mental utmelding hos elever og lærere.

Men hva er mental utmelding? Kåre Kverndokken forklarer det slik: Læreres utfordring er å få elever til å ansvarliggjøres og investere seg selv i lesing og skriving, reagere reflektorisk og empatisk og gå i dialog med teksten følelsesmessig og intellektuelt.
Eller satt i en mer praksisnær setting: #denfølelsen når elevene får det tomme blikket, et lettere glassaktig drag over øynene som ser rett gjennom deg.

Skrevet den 9. mai 2016

Kjært barn har mange navn

Tentamen, heldagsprøver eller fagdager. I løpet av ungdomsskolen har elevene 6 slike dager i norsk, engelsk og i matematikk. Man trenger ikke være matematiker for å regne ut at det brukes mange timer og ressurser på disse dagene. Men hvordan organisere disse dagene slik at elevene lærer og vi lærere får dekket vårt dokumenteringsbehov og ikke minst dokumenteringskrav?

Skrevet den 9. mars 2016

“It`s like a jungle sometimes”

Det er en pågående debatt om hva læreplaner og undervisning skal inneholde. Det er for så vidt ikke noe nytt at skolens innhold må endres i takt med samfunnets behov.

Skrevet den 25. november 2015

«Hva, må jeg forstå det jeg leser»

Lirk og Marp var akler. En gring muffet Lirk og Marp i bogsen. Marp pyttet en av Lirks fropper, fordi de ikke kunne skruppe sim. Lirk bofte:» Komp app froppen min!» Men Marp ville ikke komme hen til ilt. Derfor svurpet Lirk Marp, og aklene breste til skvitt. Etter det forvittet Armp i sleppen. Han taplet begge aklene, og luppet dem i boppen.