Daglig fysisk aktivitet i Drammen

Skrevet den 16. mars 2018 av Fysisk aktiv læring

-Det er ikke kjedelig å øve på gangetabellen når jeg kan kaste ball med kompisen min. Vi lærer av hverandre. Dette sitatet er hentet fra Utdanningsdirektoratets artikkel om fysisk aktiv læring i Drammen og kommer fra en elev ved Danvik skole.

Allerede i 2014 fattet bystyret i Drammen det unike vedtaket om at alle elever får 6o minutter fysisk aktivitet hver dag fra skoleåret 2015-16.
I forbindelse med høstens arbeid på Stortinget, har en rekke toppolitikere vært i kontakt med oss i Drammen for å høre om innføring av daglig fysisk aktivitet. Ønsket er stort om å gjøre daglig fysisk aktivitet i skolen til en nasjonal modell for godt helsefremmende arbeid, men det er vanskelig å vite hvordan. Endelig den 7.desember fikk vi Stortingsvedtaket som mange av oss har jobbet for i snart tjue år. Nå går debatten høyt blant ulike fagmiljøer og i sosiale og nasjonale medier; hvordan skal vedtaket realiseres?
Ubeskjedent nok og til tross for at vi ikke på langt nok er i mål med vår satsing, våger vi i Drammen oss frampå med noen suksessfaktorer og erfaringer vi håper andre kan lære av.
Vårt utgangspunkt er at gode opplevelser med fysisk aktivitet i ung alder gir en fysisk aktiv livsstil livet ut, og at all læring starter med kropp og bevegelse. Barns fysiske aktivitetsnivå i barnehage holder et bra nivå, særlig for gutter, men synker med økende alder for begge kjønn. For en stor og økende andel synker aktivitetsnivået til et så lavt nivå at verdens helseorganisasjon hevder at fysisk inaktivitet er framtidens store helseutfordring. Mer fysisk aktivitet av god kvalitet gir bedre fysisk og psykisk helse, men flere og flere enkeltstudier viser også at det er en positiv sammenheng mellom aktivitetsnivå og læringsutbytte i fag.
Drammen kommunes satsing på daglig fysisk aktivitet er politisk forankret og gis en tydelig plass i kvalitetsplanen for barnehage, skole og oppvekst; LÆRINGSLØP DRAMMEN – Å LYKKES I HELE LÆRINGSLØPET (2016-2020). Politiske vedtak basert på grundige vurderinger er en suksessfaktor i seg selv og betyr at det er rom for andre vedtak som understøtter satsingen som å bygge flere og bedre anlegg. Selv om vedtaket om daglig fysisk aktivitet gjennomføres innenfor ordinær timeramme, er det kontinuerlig behov for å vurdere ressurser for realisering. Pedagoger som verdsetter og ser effekten av aktivitetsbasert læring og lek i alle fag, er en slik ressurs. Det samme er en idrettsbevegelse som vil spille på lag med oss. Begge deler har vi i Drammen. Til sist tror vi at vi har funnet en måte å organisere daglig fysisk aktivitet på som lar seg gjennomføre, nemlig det vi kaller DRAMMENSMODELLEN.

Drammensmodellen kan beskrives slik;
DEL 1: Faget kroppsøving; 2 timer per uke
For å få til fem timer fysisk aktivitet per uke, er faget kroppsøving sentralt. Faget utgjør to timer i uka. For å sikre at kroppsøving gjennomføres med høy kvalitet både hva opplæring og vurdering angår, har en gruppe lærere laget en lokal læreplan. Det betyr at kommunen har bearbeidet nasjonal læreplan til en lokal plan med tydelige læringsmål i faget. Den lokale læreplanen skal gi barn og unge som behersker kroppen sin. Den skal sikre at barn får skape, utforske, samarbeide, kommunisere og delta i bevegelsesaktiviteter. Den skal bygge kompetanse om bevegelse, aktivitet og kropp slik at de klarer å reflektere over og ta ansvar for egen helse, trening og mosjon. Last gjerne ned APP’n «Læringsløp Drammen» for å se det mest sentrale innholdet barn i Drammen skal lære i kroppsøving.

DEL 2: Fysisk aktivitet på mellomtrinnet; 1 time per uke
I 2009 innførte regjeringen en egen time for fysisk aktivitet på mellomtrinnet. Det er ikke et nasjonalt krav om at dette tiltaket skal bemannes med pedagoger. For å sikre at tiltaket gir en mer variert og aktiv skolehverdag for alle, gjennomfører skolene det som ofte kalles FYSAK, med voksne som er særlig god på aktivitetsledelse, helst lærere og gjerne idrettspedagoger. I flere bydeler i Drammen er det etablert ordninger der en person ansatt av skoler og idrettslag i fellesskap, skolerer ungdomsskoleelever til å holde FYSAK sammen med ungdomsskoleelevene ute på barneskolene. Denne måten å organisere FYSAK på har en særlig fin bieffekt ved at ungdomsskoleelevene får gi noe tilbake til barneskolen. Ungdomsskoleelevene føler seg betydningsfulle i fellesskapet og barneskoleelevene blir bedre kjent med de som er eldre. Sånt skaper trygge, aktive lokalsamfunn!

DEL 3: Fysisk aktiv læring som pedagogisk virkemiddel i fag; 2 eller 3 timer per uke
Siste bestanddel for å få til daglig fysisk aktivitet er fysisk aktivitet som METODE for læring i andre fag. Fysisk aktiv læring vil si at man bruker fysisk aktivitet som et pedagogisk virkemiddel for å lære bedre i andre fag. Når lærerne planlegger for et læringsutbytte i et fag, spør de seg; vil elevene lære mer og bedre dersom vi bruker fysisk aktivitet som metode? Å forløse læring på denne måten, bygger på et helhetlig læringssyn der vi vektlegger viktigheten av å utvikle alle sider ved mennesket. Læring skjer bedre dersom kropp, følelser og erfaringer er involvert i læringsarbeidet. Dette prinsippet kalles EMBODIED COGNITION og er i framgang i mange land i Europa.
Vi har fysisk aktiv læring i fag for å forsterke læring.. Et eksempel på forsterking ve hjelp av fysisk aktivitet, er at elevene har lært seg gangetabellen i matematikktimene. For å få nok øving til at gangetabellen «sitter» kaster de 10-trekkslek med gangetabellen som tellesystem. Et annet eksempel er at elevene holder på å øve på de 100 mest brukte ordene på norsk. For å øve på disse ordene løper de samtidig stafett med stavekontroll på ordene før de kan veksle med den neste på laget.
Så bruker vi fysisk aktivitet for å skape dybdelæring. Filosofien er at læringsutbyttet blir større når læringsarbeidet kjennes i, på og gjennom kroppen. Ved å koble kroppen på læringsarbeidet gjennom at fysisk aktivitet, får den lærende en dypere forståelse for det som skal læres. Et eksempel på denne form for dybdelæring, er at eleven hopper hoppetau i ett minutt for å virkelig kjenne på kroppen og erfare hvor langt ett minutt er.
Fysisk aktiv læring skal gi en mer variert og aktiv skolehverdag. Ungdomstrinnet er det trinnet der fysisk aktiv læring er mest utfordrende å få til. Det er en av grunnene til at ungdomsskolene i Drammen ønsker seg flere kroppsøvingstimer eller andre særskilte tiltak tilpasset ungdomstrinnet for å lykkes med kommunens satsing.

Oppsummert gir altså Drammensmodellen én time fysisk aktivitet hver dag ved hjelp av to timer kroppsøving, en time FYSAK og henholdsvis to eller tre timer fysisk aktiv læring. I tillegg til dette gjennomføres ytterligere aktivitetsstimulerende tiltak som aktivitetsordning i friminutt, aktiv skolevei-kampanjer, uteskole, skoleovergripende tiltak som egne måter å organisere opplæringen på ved hjelp av fysisk aktivitet og anleggstilrettelegging. Vi har også tiltak som sommerskole og aktivitetsskole som gjennom mye fysisk aktivitet forsterker barn og unges fysiske bevegelseserfaring.

Ressursmobilisering:
Satsingen på et fysisk aktivt Drammen hadde ikke kommet dit den er i dag om det ikke var for det samarbeidet vi har etablert med Buskerud Idrettskrets, Drammen idrettsråd, byens idrettslag og frivillighet for øvrig. Det å ha en idrettsbevegelse og frivillighet som ser sitt utvidede samfunnsansvar, er av avgjørende betydning.
Idrett og oppvekst har tett og god dialog og har jobbet mye med gode samarbeidsmodeller og modeller for gjensidig å styrke hverandre. Vi innretter oss mot sammen mål; Aktive, glade barn og unge med sosial tilhørighet, følelse av innenforskap og utvikling av sitt potensial og det å gi barn og unge en følelse av å være en del av flokken, er det vi ønsker å få til i fellesskap.
Idrettsbevegelse og frivillighet går i tospann med barnehage, skole og skolefritidsordning for å bygge barnas grunnleggende fysisk ferdigheter basert på kompetansebeskrivelser for fysisk ferdigheter og læringsstøttende aktiviteter som når ALLE.

Læringsløp Drammen i fint driv:
Dagens modell for daglig fysisk aktivitet er forankret og gis retning i Drammen kommunes kvalitetsplan for barnehage, skole og oppvekst; Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet.
I kvalitetsplanen beskriver vi helse som en ressurs vi har. Vår målsetting med FYSISK AKTIV LÆRING, er å lære i, ved og gjennom kroppen. At daglig fysisk aktivitet også bidrar til robuste, sunne og glade barn og unge, er helsegevinsten. Læringsløp Drammen har altså et forebyggende perspektiv på helse, ikke et reparerende perspektiv. Vi skal bidra til livslang bevegelsesglede og mestring ut fra egne forutsetninger.