FYMU – tidenes kuleste skolefag

Skrevet den 13. februar 2017 av Digital læring Fysisk aktiv læring Innovasjon, entreprenørskap og kreativitet

Hei, du, lærer! Kan du tenke deg et skolefag med topp motiverte elever som yter sitt aller beste, i alle økter? Et fag alle mestrer i like høy grad, der ingen føler seg tilsidesatt og alle føler de har noe å bidra med? En urealistisk tanke, eller hva?

Spør du elevene på 7.trinn ved Øren skole vil de nok svare «nei!». Øren skole har nemlig et slikt fag. Vi lærerne kaller det FYMU. Noen av elevene kaller det «fysiske muligheter», kjært barn har mange navn. For kjært er barnet blitt, siden FYMU for første gang så dagens lys i august 2016.

FYMU – hvaforno?

Kort fortalt bæres FYMU av tre grunnelementer: Musikk, fysisk aktivitet og IKT. Det som skal gjennomsyre all undervisning i FYMU er elevmedvirkning, kreativitet, innovasjon, indre motivasjon og bærekraft. Faget har ingen bøker, derimot benytter elevene en blogg for å dokumentere og reflektere rundt undervisningen. Sammen med kroppsøvingstimene, FysAk og pauseaktiviteter bidrar FYMU til å oppfylle kravet om 60 min fysisk aktivitet hver dag.

Fra ide til virkelighet

Det var april i fjor, og tid for legging av timeplaner ved skolen. Som relativt ferske lærere satt vi begge med et brennende ønske om å tenke nytt rundt faginndeling og timefordeling. Inspirerte og motiverte, av den da rykende ferske Stortingsmelding nr. 28 om Fremtidens skole satte vi i gang tankeprosessen. Vi startet med den tildelte uketimen i musikk. Vi følte denne timen hadde blitt et slags stebarn i timeplanen, vi merket at musikkundervisningen vår var lite relevant for elevene og trengte en fornyelse. I tillegg hadde vi små brøkdeler av uketimer i andre fag, som vi skulle fordele. Etter samtale med skoleledelsen fikk vi grønt lys for å slå sammen alt dette til en ukentlig dobbeltime, som fikk navnet FYMU.

Hvordan nå frem?

Et av målene våre var å skape et fag som var relevant for elevene.  Vi ønsket å tilby noe virkelighetsnært og samtidsorientert, slik at elevene i større grad skulle ta eierskap til arbeidet. For å oppnå dette kastet vi ballen over til elevene selv, og spurte dem: « Hva kan du lære bort?»  Noen elever responderte umiddelbart; mange hadde mye de ville formidle. Andre derimot, mente selv de hadde lite eller ingenting å bidra med. I samtaler med disse elevene og i plenum ble dette tankesettet snudd; alle fikk oppdage at de kunne noe som ikke andre kan! Allerede i denne oppstartsprosessen kunne vi altså observere at «røde» tanker ble «grønne» i en mental snuoperasjon, drevet av eleven selv.

I FYMU skal elevene blant annet planlegge, gjennomføre og evaluere sine helt egne undervisningsøkter. De eneste kriteriene som er satt for det faglige innholdet er at økta skal implementere fysisk aktivitet, musikk og eller IKT, helst alle tre elementer.

I historiens aller første elevstyrte FYMU-økt fikk vi lære sjakk av en svært habil spiller. Ett av målene for timen var at de andre elevene og lærere skulle lære seg «italiensk åpning».  Klassen var kjempeivrige og viste et brennende engasjement, til glede for sin medelev som for anledningen var lærer (med egen nøkkel, laserpeker og ståkateter). På elevens blogg kunne vi senere lese elevens egen evaluering av timen. Han var strålende fornøyd, men klagde litt over at gruppa hadde brukt for lang tid inn fra friminutt! En slik innsikt og bevisstgjøring oppnådde han først da han tok lærerens sted.
Med elevene i førersetet inntok vi lærere en assistentrolle i klasserommet. Vi har betraktet, beundret og latt oss overraske, alltid positivt. Det er rett og slett utrolig imponerende hva elevene er kompetente til når de får en slik mulighet, og griper den. Det at vi turte å tenke «utenfor boksen» og fikk lov til å legge vekk tradisjonelle planer to timer i uka, har åpnet en ny verden, for skolen, for oss lærere og ikke minst for elevene.

 

Sjakk matt! Lærer in spe

 

Musikkundervisning som angår elever

I læreplanen for musikk kan man blant annet lese følgende om formålet med faget:

«Som et skapende fag skal musikkfaget gi grunnlag for utvikling av kreativitet og skapende evner slik at elevene blir i stand til å skape musikalske uttrykk ut fra egne forutsetninger

«Musikkfaget spiller en sentral rolle i en tilpasset opplæring i en inkluderende skole. Gjennom innhold og aktivitetsformer som søker å møte elevenes uttrykksbehov og gi rom for estetiske opplevelser, kan faget bidra til erkjennelse, innlevelse, utfoldelse og deltakelse

«Musikk knytter estetikk og teknologi sammen og vil naturlig kunne inngå i andre fags arbeid med teknologi og design

Med utgangspunkt i dette og kompetansemålene i læreplanen ville vi finne ei «bakdør» til musikkundervisningen, som var nyskapende og allsidig, og ikke minst relevant for en 12-åring i 2016. Vi la bort blokkfløytene , forlot klasserommet og satt døra til elevenes verden på vidt gap. Den døra kommer vi aldri til å lukke igjen!

Elevene har gjennom elevstyrte økter lært bort alt fra piano og ukulele, til kurdisk dans og «handmotions» (dans elevene bruker i appen Musical.ly). Med dans og musikk har elevene bidratt og deltatt, de har lært og lært bort med glede, og de har sprengt egne grenser. Musikk i FYMU har gjort takhøyden og tryggheten større og miljøet bedre. Og hvem hadde vel trodd at selveste Mozart skulle dukke opp som svar i en Kahoot!

Til jul lagde vi FYMU-kor på hele trinnet, og øvde julesanger. Til sommeravslutningen vil vi bruke FYMU-timene til forberedelse og øving.  Avslutninger er ikke lenger tidstyver på 7.trinn ved Øren skole, men forberedelsene har sin egen plass i timeplanen, gjennom FYMU-faget.

Elever underviser andre elever   Pianoundervisning

«Nyskapende….nei serr, det ER nyskapende»

Ovennevnte sitat er hentet fra elevenes halvårsevaluering av FYMU. Elevene ga sin tilbakemeldinger på video etter vel blåst første halvår med faget. Det er tydelig at både begrepet FYMU og fagets intensjon er godt innarbeidet hos elevene våre. De simpelthen elsker denne ukentlige økta. Timene har blitt et høydepunkt for dem, en trygghetsskapende arena, med stor takhøyde og uten fordommer. En arena der alle har noe å bidra med, og får muligheten til å vise hvem de er og hva de kan – et sted hvor de får skinne litt ekstra.

Skolen har en tradisjon med å verdsette de læreplangitte kompetansene hos barna. Gjennom FYMU har vi oppdaget sider ved elevene våre, som vi ikke ante var der, kunnskaper de har og ferdigheter de mestrer. Gjennom å få vise frem disse sidene ved seg selv og å bli bevisstgjort på at man har noe å lære andre, blir elevene mer sikre på seg selv, de blir motivert og dessuten lettere kan finne veien til å bli et trygt og selvstendig menneske.

Den aller første FYMU-økta var planlagt av oss. Vi ville signalisere overfor elevene at vi ønsket å møte dem i deres virkelighet, og at læring skulle skje på deres «hjemmebane». Etter en sommer med små monstre hoppende på alles mobilskjermer var det ikke vanskelig å velge øktas tema. Med Pokemon GO som utgangspunkt hadde elevene en «walk and talk» der de fikk diskutere og oversette engelske begreper fra spillet, de fikk dermed fysisk aktivitet og de fikk samarbeide om et spill. Tilbake på skolen dokumenterte elevene alt dette på bloggen sin. Å møte elevene på deres egen arena har vist seg å være avgjørende for å øke motivasjonen for læring.

Pokemon Go     Loggføring i egen blogg

Fantastiske muligheter

Ludvigsen-utvalgets bilde av fremtidens skole medfører et læreryrke i endring. Vi som lærere må tørre å tenke nytt, og utvikle didaktisk erfaring i fagområder som ikke har noen lang historie.  FYMU representerer en tankegang der flerfaglighet og elevmedvirkning står sentralt. Tankegangen er ikke nødvendigvis knyttet til de fagene vi har innlemmet i FYMU, men åpner for erfaring med flerfaglig undervisning i alle fag. Dette har inspirert oss, og vi håper det kan inspirere andre.

Gjennom FYMU tror vi at vi har funnet en nøkkel til læring hos våre elever. En nøkkel som kan være med på å låse opp slik at alle elever kan realisere sitt fulle potensial.

Av Christine Løken Roa og Helga Falch Johannessen, Øren skole

  • Rasputin

    Topp opplegg! Digg avbrekk i en ellers rigid hverdag! Hilsen MGLU/HSN!