God sommer og tusen takk for innsatsen!

Skrevet den 30. juni 2017 av Barnehage Forsterkingstiltak Ledelse Oppvekst Profesjonsutvikling Skole

Snart går de fleste av dere ut i sommerferie, og jeg vil benytte anledningen til å takke dere for en fantastisk innsats. I løpet av 2016/2017 har vi operasjonalisert viktige deler av Læringsløp Drammen, og vi har tatt det første, men svært viktige steget fra strategi til anvendbar praksis.

 Jeg er utrolig glad for at vi har fått et felles lærings- og utviklingsmandat for barnehage, skole og oppvekst, og at vi har stolte og ambisiøse politikere som følger oss opp med krav, forventninger og støtte. Læringsløp Drammen handler først og fremst om å bedre forutsetningene til alle barn og unges læring, mestring og utvikling, og skal vi lykkes i dette arbeidet må vi løfte som et stort lag. Selvsagt oppstår det utfordringer underveis, og tidvis også frustrasjoner, men om vi løfter blikket tror jeg vi alle kan kjenne på at det er klokt å jobbe med kollektiv kapasitetsbygging. Utfordringen i vår sektor er komplekse, og vi er alle stort sett avhengige av andre ressurser for å lykkes i vårt oppdrag.  Det er ikke motsetningsforhold mellom å jobbe på tvers og i dybde. Vi kan klare begge deler, men da må vi legge personlig prestisje og sterke fagtradisjoner til side for å nå et større mål.

Å trekke frem gode eksempler på viktig og spennende utviklingsarbeid som har foregått i løpet av året, er på ingen måter vanskelig. Det som er krevende er at eksempler ikke får frem helheten, og at ikke alle får den positive oppmerksomheten som de fortjener. Med dette som bakgrunn vil jeg likevel kommentere noen få områder jeg tror vil bety mye for Drammen i årene fremover. Det første jeg vil trekke frem er dagens kompetansesenter som har gått fra å være to utviklingsbaser for henholdsvis skole og barnehage til å bli et kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst. Integrasjonen mellom sektorområdene har skjedd på kort tid, og med en tydelig overbevisning om at kompetansebygging, veiledning og støtte må ha en bred forståelse for oppvekstsektorens samlede utfordringer. Selv om virksomhetene er de viktigste utviklingsmotorene i Drammen, representerer kompetansesenteret en positiv kraft som gir virksomhetene mer utviklings- og gjennomføringskraft enn hver og en ville klart alene. Kompetansesenteret har i løpet av endringsprosessen utvist stor endringsvilje og endringsevne, og jobber beinhardt for å utøve god prosjektstyring av alle viktige utviklingstiltak som er i initiell fase, i implementeringsfase og i institusjonaliseringsfase. Vi tilhører alle fagtradisjoner og sektorområder som vil mye, men vi kan ikke gjøre like mye av alle ting alltid, og derfor er det viktig at vi lykkes med god porteføljestyring og tett oppfølging av alle utviklingstiltak vi har sagt vi skal prioritere.

Det andre jeg vil trekke frem er hvor bra forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen har klart å etablere seg på kort tid. Sommerskolen har klart å vokse fra ca 300 deltakere til ca 1600 deltakere på 4 år, og veksten har skjedd med kvalitet og med svært gode tilbakemeldinger fra elever og foresatte. Aktivitetsskolen på Fjell og Brandengen har bidratt til økt deltakelse, og samarbeidet med idretten er styrket. Ny rammeplan er under utarbeidelse og det satses systematisk på språk og kompetansebygging blant de ansatte. Ordningen med gratis barnehage har nylig blitt evaluert, og langt på vei sier Deloitte at satsingen har klart å styrke barns språklige kompetanse, bedret forutsetningene for å bekjempe barnefattigdom og styrket integreringen. Ung11 er under etablering, og prosjektleder har samarbeidet tett med karriererådgivere, Buskerud Fylkeskommune og andre viktige ressursmiljøer lokalt og nasjonalt. Til høsten starter tilbudet etter planen, og jeg har stor tro på at dette ekstra året vil kunne gi ungdommen bedre forutsetninger til å gjennomføre videregående skole. Potensielt vil tiltaket også ha kraft i seg til å påvirke nasjonal utdanningspolitikk.

Som dere kjenner til har jeg også fått oppsummert og systematisert våre viktigste forsknings- og utviklingsinitiativ, og det er utrolig viktig at vi samarbeider godt med de beste forskningsmiljøene i den hensikt å styrke, utvikle og utfordre vår praksis- og policyutvikling. Et av forsknings- og utviklingstiltakene i oppsummeringen er «Lekbasert læring» for 5-åringer i barnehage. Etter en litt trang fødsel har utviklingsarbeidet skutt positiv fart, og jeg er trygg på at det er en god investering å satse på kompetanseområder som språk, matematiske ferdigheter og sosial- og emosjonell kompetanse. «Lekbasert læring» representerer en mulighet til kvalitetsforbedring av overgangen mellom barnehage og skole, utvikling av verktøy for å monitorere barnas kompetanse og ikke minst gi pedagogene muligheten for å lykkes med de formative sidene av læringsprosessene fra barnehage og langt inn i de første årstrinnene på skolen.

Fra Nettverk for 1. trinnslærere på Kompetansesenteret, Juni 2017

Helt til sist jeg nevne behovet for å tenke hele mennesker, og en slik tenkning kan ta mange former. Helt overordnet handler det om at vi alle må bry oss om forutsetningene for læring, og at læringen vil ha vanskelige kår om vi ikke klarer å møte barn og unges grunnleggende behov for nærhet, trygghet, støtte og livsmestring. Her vet jeg at det gjøres et kjempearbeid i barnehage, skole og oppvekst, og så vil jeg legge til at jeg er særskilt fornøyd med at senter for oppvekst i sitt utviklingsmandat prioriterer forebygging og utvikling av lavterskeltiltak for barn, unge og deres familier. Jeg vil også trekke frem barnevernets systematiske kvalitetssikringsarbeid, og ikke minst den langsiktige kompetansebyggingen av ansatte basert på forskningsprosjektet «Kunnskapsoverføring i Barnevernet (KOBA): Bedre skoleprestasjoner for barn i risiko». Det fireårige prosjektet skal gi barnevernstjenestene anvendelig kunnskapsbasert kompetanse for å hjelpe barn og familier i et tett samarbeid mellom barnevern og skole.

Til høsten venter det nye spennende utfordringer, og etter hvert blir det nok mer og mer tydelig at tre kommuner skal bli til én.  Da får dere trøste dere med at det eneste stabile her i verden er endring, og at med nysgjerrighet, pågangsmot og vilje til å finne løsninger fikser vi det meste. Jeg tror vi har mye å lære av Svelvik og Nedre Eiker på mange områder, og så har sikkert Svelvik og Nedre Eiker noe å lære av oss også. Å utvikle en ny kommune sammen er utrolig spennende, og så får vi hjelpe hverandre til å holde oversikt over alt som skjer. Store fusjonsprosesser vil alltid preges av en stor dose rasjonalitet, men tidvis også ispedd et visst innslag av irrasjonalitet.

Det  er et viktig samfunnsoppdraget vi har i fellesskap. Å være indre motivert gjør det både lettere å finne egne krefter, og ikke minst ha evne til å stå i utviklingsarbeid fordi du vet at det eneste som nytter er hardt og langsiktig arbeid.  Å stimulere ansattes og lederes motivasjon vil også være et svært viktig mål for årets Kick Off 17. august, og jeg gleder meg til å samle ca 2000 ansatte og ledere til en ny fellessamling i Drammenshallen hvor vi tar temperaturen på 1 år med Læringsløp Drammen.

God sommer!

Beste hilsen

Jan Sivert