Internasjonale Drammen – Internasjonalisering på Brandengen skole

Skrevet den 4. april 2017 av Livsmestringskompetanse

Å skape en virkelighet der alle kan lykkes.

Alle samfunn er i endring hele tiden, og alle som lever forsøker å tilpasse seg sin egen tid og å legge til rette for fremtiden så godt som mulig. Berger og Luckmann (1966) er to kjente teoretikere som forsker på hvordan vi mennesker skaper vår egen virkelighet. De beskriver i sin bok «The social construction of reality» at dette skjer gjennom tre grunnprosesser: internalisering, objektivering og eksternalisering. Internalisering handler om hvordan individer tar opp i seg de institusjonene og symbolene som finnes i det samfunnet man lever i.  Ved objektivering vil alt som er menneskeskapte framstår som objektivt eksisterende, og gjennom eksternalisering skaper individene institusjoner og symbolske universer. Det som er nærmest oss kaller de hverdagsvirkelighet, og denne hverdagsvirkeligheten tar vi ofte for gitt som en objektiv sannhet. Det er først i møte med det som er annerledes for oss, at vi starter med å reflektere over vår egen virkelighet.

For meg er det viktig å spørre meg om følgende: Hva er det som påvirker oss i den virkeligheten vi lever i, i dag? Hva slags virkelighet skaper vi i skolen og hvordan kan skolen arbeide med å skape en virkelighet som sikrer en best mulig oppfyllelse av skolens samfunnsoppdrag?

I «Fremtidens skole» (NOU 2015:5) skriver Ludvigsenutvalget at sentrale trekk ved samfunnsutviklingen er at vi i Norge har et «velfungerende demokratisk system» (s.19), samtidig som landet vårt er en del av resten av en verden med store utfordringer.

«Globalisering er et dominerende utviklingstrekk, og det er sannsynlig at denne utviklingen vil fortsette. Mennesker, ideer, kapital, varer og tjenester forflytter seg i større grad på tvers av landegrenser, og kontakt og påvirkning mellom mennesker fra ulike land og kulturer øker»………. «Kulturelt mangfold og flerspråklighet er en berikelse og en ressurs for samfunnet. Samtidig ser vi at kulturell kompleksitet i samfunnet skaper spenninger som kan føre til konflikter mellom ulike grupper.» (op.cit s.19)

I Delores- kommisjonens rapport (UNESCO 1996) om utdanning i det 21. århundre blir det blant annet vektlagt betydningen av å utvikle evne til å leve og arbeide sammen og å utvikle toleranse i dagens komplekse samfunn.

«Læringsløp Drammen. Å lykkes i hele læringsløpet» er en kvalitetsplan som har de ovennevnte dokumentene som grunnlag for sitt arbeid, sammen med andre anerkjente teorier om læring. Hensikten er å nå målene om at alle skal «få realisere sitt fulle potensial.»

I dette innlegget ønsker vi å se på hvordan vi i skolen kan arbeide for at elevene kan forstå den globaliserte verden og se på mangfoldet som en ressurs.

I løpet av de siste 40 årene har Drammen gått fra å være en relativt homogen industriby, til å bli en flerkulturell by, med en befolkning der nærmere 30 % har opprinnelse i et annet land enn Norge. (SSB 2014) Mye av industrien er borte, og erstattet av utdanningsinstitusjoner og serviceproduksjon. (Borgen P.,O og Heieren, R. (2011 Made in Drammen).

Innvandrerbefolkningen setter sitt preg på byen, gjennom kultur, språk, religion, klesdrakter, mattradisjoner og forretningslivet, for å nevne noe av det som er mest synlig. Høsten 2016 ble Globusfestivalen arrangert med stor suksess. Globusfestivalen er en festival med matretter og underholdning fra over 40 ulike nasjoner/kulturer. (www.globusfestivalen.no).

Det store mangfoldet i Drammen er en naturlig del av hverdagen, i barnehager, skoler, på arbeidsplassene og i det offentlige rommet. Noen ganger omtales det som en ressurs, men ofte er omtalen problematiserende. Det er viktig at vi klarer å se på mangfoldet som en ressurs, for vi har uendelig mye å lære av hverandre.

På Brandengen skole viser vi at mangfoldet er en ressurs på ulike måter. «Mangfold og Mestring i Mulighetenes skole» er skolens visjon. For oss innebærer dette et mangfold av elever, ansatte og foresatte, med hensyn til etnisitet, språk, kulturelle, økonomiske og sosiale forutsetninger, familiebakgrunn, alder, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne og læringsforutsetninger, og som alle har noe å bidra med til fellesskapet. Samtidig som vi anerkjenner ulikhetene er vi opptatt av det vi har felles, for sammen å skape en VI- skole.

For alle gjelder det at elevene skal føle mestring og at vi skal vise hvilke muligheter som ligger hos hver enkelt, slik at vi oppfyller Drammen kommunes visjon   «om at hver enkelt elev skal oppfylle sitt fulle faglige potensial og bil et trygt, aktivt og selvstendig menneske.»  For å få til dette må alle vi som jobber på skolen vise at vi tror på at alle elever kan, for det er et ordtak som sier at «Hvis du tror at du kan, eller ikke kan, så har du rett.»

Vi tror at alle elever og voksne kan fylle sitt fulle potensial! Derfor er alle rektors stjerner, og aller mest stjerner i egne liv.

Det handler om at vi tror på og arbeider for at hver enkelt skal lykkes i sitt daglige læringsarbeid gjennom læringsløp Drammen, og det handler om å vise skolens egenart. Vi viser skolens egenart i det daglige, gjennom synliggjøring av mangfold i klasserom og fellesareal, gjennom arbeid med internasjonalisering og gjennom et årshjul med fellesaktiviteter for hele skolen. På en flerkulturell skole som Brandengen er det viktig å vise at alle har verdi, enten vi kommer fra majoritetskulturen, eller fra ulike minoriteter. Det er viktig å synliggjøre hvor mye vi kan lære av hverandre og av andre utenfor vår egen skole, vår egen by og vårt eget land.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne dekalen henger i alle trappoppgangene og viser Brand, som har gitt navnet sitt til skolen, vennene hans og skolens visjon.

Overskriften er: «Verden på Brandengen skole og Brandengen skole i verden.»

Internasjonalisering har skjedd gjennom deltagelse i EUs Comeniusprosjekt «Over the rainbow to Europe» og deltagelse i UNESCOs Associated School Project. I disse prosjektene utveksler voksne og elever informasjon om hverdagsliv og skole, vi deler erfaringer og skaper nye ting sammen. «Over The rainbow to Europe» ble avsluttet med en musikal med tekst, toner og bilder fremført av elever fra fem ulike skoler i Europa. I skrivende stund har 6. trinn startet utveksling med en skole på Kreta. Så langt handler det om tradisjoner, bilder og filmer om årstidene.

Verdiene våre er respekt- ansvar omsorg.

PALS arbeider vi med gjennom hele året, med spesielt fokus på å skape felles klasseregler i oppstarten av skoleåret.  Elevrådet jobber med elevmedvirkning og arrangerer Vennskapsuke- Lurt å si- lurt å gjøre dager, Bad hair day, aktivitetsdager og turneringer.

Fellessamlingene som ligger i årshjulet er:

Eventyret om Brandengen skole presenteres 1. september, og det er historien om skolen fra den ble bygget i 1914 og fram til i dag, og det er historien om Norge fra fattig land til det rike flerkulturelle landet vi kjenner i dag. Samtidig er det historien om betydningen av læring og utdannelse.

FN- dagen 24.oktober

Holocaust dagen 27. januar

17.mai

FNs dag for kulturelt mangfold 21. mai

Sommerfesten 11. juni

I Fronter ligger det læringsstier med læringsmål og undervisningsopplegg i norsk, KRLE og samfunnsfag for FN – dagen og Holocaustdagen.

Eksemplene under er hentet fra FN- markeringen i år.

FN- dagen 2016 hadde bærekraft som hovedoverskrift. Dette er i tråd med FN – sambandets anbefalinger. Målet er at alle kan gjøre noe, slik Malala Yosefsai har sagt: “Let us remember: One book, one pen, one child, and one teacher can change the world.” (Malala Yousafzai Read more at: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/m/malalayous569368.html).

Bildet viser en Prezi av det gruppearbeidet elevene på 6. trinn gjennomførte i forkant av FN- dagen, og som elevene presente for andre trinn på skolen på FN- dagen.

Diktet under er skrevet av Hilde Skramstad og Elling Nakken og ble brukt til å presenter fellessamlingen i skolegården.

 

FN har et mål og en drøm.

Om at verden skal forbli både grønn

og skjønn.

 

For å få til det har de laget 17 bærekraftsmål.

Vi må stille oss et enkelt spørsmål:

 

Kan vi fortsette sånn som vi gjør i dag?

Nei, vi må skjerpe oss og spille på lag

 

Det blir varmere og varmere på kloden vår.

Og mindre og mindre av regnskogen står.

 

Mens vi er her og feirer dagen til de forente nasjoner, er det barn i verden som våkner til lyden av kanoner.

 

Barn som løper fra krig og blir forfulgt.

Som gråter og kjenner på både fattigdom og sult.

 

Her hjemme har vi mat i kilo og tonn.

Og det dere løper etter, er Pokemon.

 

Vi må slutte å kaste store mengder med mat.

Vi må spise mindre kjøtt, og heller mer salat.

 

Om vi heller går eller sykler til skolen, Er vi med på bidra til at isen IKKE smelter på Nordpolen.

 

Om du panter flasker og kildesorterer søpla di, da tar du vare på naturen og dyrene i det fri.

 

Ikke bruk tida di på krangling og banning.

Og sørg for at du får deg en god utdanning.

 

Hvis jeg gjør mitt og du gjør ditt.

Da kan vi alle sammen redde verden. Litt.

 

Vi kan og vi vil skape en virkelighet der alle elevene lykkes, og på den måten være med på å oppfylle «Læringsløp Drammen. Å lykkes i hele læringsløpet»!

 

Brandengen skole mars 2017

Gro Tveten