“It`s like a jungle sometimes”

Skrevet den 9. mars 2016 av Sosial og emosjonell kompetanse Språklig kompetanse

Det er en pågående debatt om hva læreplaner og undervisning skal inneholde. Det er for så vidt ikke noe nytt at skolens innhold må endres i takt med samfunnets behov.

Ludvigsenutvalget kom med innspill i denne debatten nå i sommer og fremla hva de mener er fremtidens læring. De understreker betydningen av å koble kunnskap til ulike kilder og ressurser og derfor må lærere gi elever god opplæring i kildebruk, elevene må kunne tolke data, de må oppøves i kritisk tenkning og etiske overveielser og de må løse faglige problemstillinger i digitale omgivelser.

På fredag var jeg heldig å få høre på lederen av dette utvalget og han var klinkende klar på at fremtidens læring kan vi ikke si med sikkerhet, men tendensene er klare på hva samfunn og arbeidslivet trenger. Elevene må ha fagspesifikk kompetanse, de må ha metakognisjon og selvregulering, de må kunne samhandle, kommunisere og delta og de må kunne utforske og skape.

I lys av dette trenger læreplanene fagfornyelse med vekt på dybdelæring og progresjon og økt systematikk i fagene. Ludvigsen knyttet dette opp til norskfaget og skisserte opp at dialogisk undervisningsform blir viktigere, man må gi eleven plass og man må legge til rette for varierte og tilpassede metoder. Han vil samtidig nedtone det skjønnlitterære aspektet. Samtidig som han understreker betydningen av sosiale og emosjonelle kompetanser. Denne kompetansen ligger både på individ- og gruppenivå. Elever må kunne sette seg mål, vise utholdenhet, selvkontroll og må være motivert for å nå sine mål. I tillegg blir aspektet samarbeid med andre hvor kompetanser som vennlighet, respekt og omsorg for andre, blir sentrale.

Dette blir selvmotsigende slik jeg ser det. I norskfaget blir skjønnlitteratur brukt både til å forstå samfunnet vi lever i, men også til å oppøve empati og respekt. Norsklærere bruker ikke bare tekster for underholdnings øyemed, men også til å ha gode og viktige samtaler om respekt og omsorg. Tekstene kan brukes til å utvikle nettopp sosiale og emosjonelle kompetanser Ludvigsen understreker er viktige for fremtidens læring. Opp gjennom årene har elevene mine engasjert seg og vist innsikt i hvor urettferdig det var for Karen da hun ble gravid utenfor ekteskapet med en gift postfører. Eller hvor dårlig gjort det var av samfunnet og ikke støtte og hjelpe fattige alenemødre i Kristiania. Eller at man ikke kunne velge hvem man skulle gifte seg med i Norge på 1800-tallet. Dette skaper gode samtaler med elevene. Det er derfor viktig å bruke og sette skjønnlitterære verk i en sammenheng for å oppøve refleksjon og forståelse for samfunnets utvikling. Litteraturen var og er nyttig for å forstå samfunnet og for å forstå seg selv og dermed andre. Hvordan skal de ellers klare å orientere seg i jungelen?