Den teknologiske skolesekken

Skrevet den 20. august 2019 av Digital læring Innovasjon, entreprenørskap og kreativitet

Kompetanseutviklingstiltak rettet mot lærere i grunnskolen

Her får du inspirasjon til å utvikle nye opplegg og mulighet til å prøve ut teknologi i læringsarbeidet.

Hvorfor fornyer vi fagene?
Det elevene og lærlingene lærer skal være relevant. Samfunnet og arbeidslivet endrer seg med ny teknologi, ny kunnskap og nye utfordringer. Vi trenger barn og unge som reflekterer, er kritiske, utforskende og kreative.

Elevene og lærlingene skal få mer tid til dybdelæring. Mange av læreplanene har vært for omfattende. For å legge gode rammer for dybdelæring, kan vi ikke bare fylle på med nytt innhold. Vi må gjøre tydelige prioriteringer.

Det skal bli bedre sammenheng i og mellom fagene og de forskjellige delene av læreplanverket skal henge bedre sammen.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/

For å forberede oss til fagfornyelsen har vi lagt opp til 3 dager med kompetanseutvikling for lærere med fokus på tverrfaglighet og innovativ bruk av digitale verktøy i praksis.

Tilbudet har vi kalt Den teknologiske skolesekken. Det er 3 ulike fagdager som retter seg mot hhv. barnehage og småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinnet. De som gjennomfører kursdagen vil få relevant utstyr med seg tilbake til skolen.

Via LUDO prosjektet og samarbeidet med USN har Kompetansesenteret knyttet til seg lærerstudenter med god teknologiforståelse som blir trenet i å fasilitere og veilede utprøving av undervisningsopplegg. Disse øktene kaller vi læringsøkter og tilbys flere torsdag og fredager den kommende høsten.

Læringsverkstedet ser også frem til å bli en del av et europeisk samarbeid i forbindelse med Future Classroom Lab konseptet via Utdanningsdirektoratet

Vi har tradisjon i Drammen for bred deltakelse på Kodetimen som gjennomføres i uke 49 og kan tilby støtte og veiledning til planlegging og gjennomføring av denne dugnaden.

Du kan lese mer om våre tilbud og melde deg på via kursportalen til Drammen kommune eller ta direkte kontakt med oss for å avtale et besøk.

Her finner du en oversikt over aktiviteter som er rettet mot skolesektoren.