Leseglede både i barnehagen og hjemme med barnehagebibliotek

Skrevet den 5. desember 2018 av Livsmestringskompetanse Språklig kompetanse

En jente kommer gledestrålende inn i garderoben på morgenen. I hendene har hun boka «Det regner». Hun holder den opp mot meg og sier stolt: «Jeg har hatt med den hjem og mamma har lest for meg.» Jeg bekrefter og sier at det var hyggelig, vi (mor, jenta og jeg) snakker om hva boka handler om og relaterer det til været som er ute denne morgenen. Det regner. (Praksisfortelling, Åssiden barnehage)

Åssiden menighetsbarnehage og Åssiden kommunale barnehage prøver i høst ut en ordning med utlån av bøker til foreldre og barn i barnehagen. Formålet er å styrke barnehagens arbeid med språkstimulering og litteraturformidling, bidra til leseglede og medvirke til gode språkmiljøer i barnehagen og i barnas hjemmemiljø. Utlån av bøker barnehagen bruker aktivt, er en inngang til å benytte foreldrene som en ressurs i barnehagens språkarbeid.

Barnehagene har fått ekstra bokpakker for å ha økt tilgang til god og aktuell litteratur for barn, ansatte og foresatte. I tillegg til at bøkene brukes av barna og personalet i daglige pedagogiske aktiviteter kan familiene låne dem med hjem. Bøkene er på norsk og på ulike minoritetsspråk som er representert i barnehagen. Barnehagene får oppfølging og veiledning fra kompetansesenteret. Barnehagebiblioteket bidrar også til å nå målsettingene med vår felles språkplan.no. Siri Lindefjeld, pedleder i Åssiden barnehage, forteller om hvordan de bevisst jobbet med å skape forventning til det nye «biblioteket» i forkant,  både hos barna og foreldrene:

Vi ønsket at barna skulle vite hva et bibliotek var og hva et bibliotek kunne brukes til. I forkant av åpningen var barna ivrige: «Når kan vi låne bøker?» «Når åpner biblioteket?»Vi startet med en samling der vi lagde vi et «tankekart» på ordet «bibliotek». Barna kom med mange forskjellige ord som vi undret oss over: Låne, stille, voksenbøker, et sted hvor det var mange bøker, forsiktige, gi til bake, lese, billett og kvittering. Vi lurte også på hva en bok var og ordene barna forslo var: Bokstaver, bilder og tall også har den en perm, hvis vi ikke er forsiktig kunne den gå i stykker. Etter samling hadde vi høytidelig åpning med bokstavkjeks og saft. (Praksisfortelling Åssiden barnehage)

Foreldreinvolvering er en hovedhensikt

Hjemlån av bøker fra barnehagen er en mulighet til familielæring; Ikke alle foreldre har bøker hjemme eller leser mye med barna sine. Gjennom barnehagebiblioteket introduseres foreldrene for betydningen av dette i barnehagen. Tospråklige bøker på minoritetsspråk kan virke inkluderende og senke terskelen for foreldre som ikke kan godt norsk. Ikke minst er det med på å vise en holdning i barnehagen som anerkjenner og verdsetter flerspråklighet i barnegruppa. Bøkene er et verktøy i samarbeid om språkstimulering mellom foreldrene og barnehagen:

Da en pappa kom til barnehagen spurte jeg om han og Lj 4 år hadde lyst til å låne en bok fra biblioteket vår. Det hadde de. Han så boken om «Bukkene bruse» og ble glad da han så at den var på arabisk. De registrerte at de hadde lånt den og tok den med hjem. Noen dager senere snakket jeg med Lj om de hadde lest boka og hun fortalte at det hadde de. Lj sa: «Pappa leste den for meg på arabisk» og «Trollet sa: «Så gå da». Jeg leste boken senere i samling og opplevde at Lj kjente historien godt og at hun var aktiv underveis i lesingen. (Praksisfortelling fra Åssiden barnehage)

Betydningen av kommunikasjonen i det daglige

Det at personalet snakker med foreldrene ved henting eller levering av barna om hva dere leser i barnehagen, og kommer med tips til hva de kan låne med hjem har vist seg å være virkningsfullt. Tonje Kleverud, styrer i Åssiden menighetsbarnehage reflekterer over dette i sin beskrivelse fra oppstarten:

     

Vi startet med å gi foreldrene informasjon om biblioteket på foreldremøtet og tid til å se i bøkene. Vi satte opp en «boklist» i garderoben hvor vi satte fram fem bøker, og hadde en bokkasse stående hvor man kunne velge flere bøker. Likevel gikk det tregt i starten. Foreldre tok lite initiativ til å låne sammen med barna sine. Etter litt råd utenfra og refleksjon innad i personalgruppa kom vi fram til noen enkle, effektive og kanskje litt innlysende tiltak som raskt hadde effekt. Vi i personalgruppa fokuserte på leseaktivitetene ved henting, og prata med foreldrene om at det var mulig å låne bøker. Samtidig prata vi med barna i løpet av dagen, og ved noen anledninger hjalp vi dem med å låne før foreldrene kom. I tillegg sendte styrer ut lesetips om nye bøker en dag i uka. Etter dette har både barn og foreldre vært veldig «på» og de fleste har lånt mange bøker. Vi har hatt lite utfordringer med å få bøkene levert tilbake. Vi har nå en rutine på å ta bilde av barnet og hvilken bok de låner, i tillegg til at vi skriver det på en utlånsliste. Da kan vi se på det sammen med barna og snakke med dem om det de har lest og lånt.  Vi ser at nesten alle barna låner bøker og vil framover ta initiativ overfor familier som har lånt lite. Vi vil også se på om det er noen spesielle bøker som går igjen i utlånet og prate med barna om hva de likte med bøkene ol som de har lånt. (Praksisfortelling Åssiden menighetsbarnehage)

Personalet bruker altså tilbudet om utlån som en mulighet til daglig kommunikasjon med foreldrene om språk og lesing og snakker med dem om hvordan de kan følge opp hjemme. Boklån og barnehagens lese- og språkfokus er også et tema på foreldremøter og individuelle foreldresamtaler.

En mor kommer for å levere ei lånt bok. Jeg spør hvordan hun liker biblioteket. «Vi har lånt tre bøker og de var fine» «Men – de har veldig lite tekst. Vi blir fort ferdige så nå lurer jeg på om vi skal låne 2 stykker på en gang» svarer mor med et smil. Hun sier også at dette er et flott tilbud. Enkelt og greit!Jeg sier: «Jeg har sett i noen bøker og det er lite tekst i noen av dem, men det er jo gøy å snakke om bildene og lure på hva som skjer eller hva som kan komme til å skje. Da kan det jo bli en helt annen bok eller fortelling dere lager sammen. Det er også veldig gøy». «Å, ja» sier mor. «Det hadde jeg ikke tenkt på. Det går jo selvfølgelig an å gjøre». «Da kan man jo slippe fantasien løs» Og så lånte de to bøker.


Tilrettelegging i barnehagen

Barnehagene har også jobbet med å skape «lesevennlige» omgivelser blant annet ved å sørge for synlig, tilgjengelig og fristende plassering av bøker i barnehagelokalene. De har blant annet hengt opp lave boklister der bøkene står med forsiden frem i barnehøyde. Slik får barna lyst å lese og kan få tak i bøker når de selv ønsker. Personalet setter frem noen bøker av gangen og bytter dem ut oftere enn før. Det har ført til at barna blar i og ber om å lese flere forskjellige bøker enn de gjorde tidligere.