Milepæl 3 er nådd

Skrevet den 15. desember 2015 av Profesjonsutvikling

«If you don’t know where you’re going, any road will take you there», sa Georg Harrison, tidligere Beatles medlem. Fortatteren av boka “Den lille Prinsen”,Antoine de Saint-Exupery sier “A goal without a plan is just a wish”.

Det å ha tydelige ambisjoner, mål og retning for arbeidet og å lage seg en plan for hvordan man skal komme dit man vil,, er helt vesentlig for at man skal bli motivert og lykkes med oppdraget sitt. Fredag 4.desember var i så måte, en viktig dag for Drammen kommunes. Første utkast til nye handlingsplaner for barnehager og skoler i ble levert inn.

Fire prosjektgrupper bestående av representanter fra barnehager, skoler og senter for oppvekst har siden midten av oktober jobbet med å svare opp til sammen 19 oppgaver. For å sikre helhet og sammenheng i læringsløpet har gruppene særlig tatt for seg henholdsvis barnehage og 1.-4.trinn, 1.-4 og 5.-7 trinn, 5.-7.trinn og 8.-10.trinn og til sist 8.-10trinn og videregående opplæring. For å sikre involvering og medbestemmelse har alle barnehager og skoler hatt mulighet til å gi prosjektgruppene innspill. I tillegg har det kommet inspill fra ei ressursgruppe for skolefritidsordningen, lærerspesialistene, skolelederne og barnehagestyrerne.

Dette store handlingsplanarbeidet har fått navnet «Læringsløp Drammen – å lykkes I hele læringsløpet» Navnet signaliserer at vi ønsker å skape helhet og sammenheng i barns oppvekst gjennom gode overganger og tydelig, progresjon i ett LÆRINGSLØP. Læringsløpet skal begynne med barnets start i barnehage og avsluttes etter endt videregående opplæring, ….eller kanskje skal det legge grunnlaget for livslang læring?

Overordnet ambisjon vedtatt av våre politikere juni 2015, sier at vi skal løfte elevene til et høyere nivå enn det levekårsindeks og foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi.

Bak Læringsløp Drammen ligger en enkel filosofi; – jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi våre barn og unge i barnehage og skole, og målet er å lage et læringsløp som bringer oss nærmere visjonen; -et læringsløp der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske.

Prosjektgruppene fikk ei ramme på maksimum 20 sider til å svare kunnskapsbasert på hvordan de ser for seg framtidig satsinger og målsettinger innen barns språklige forutsetninger og leseferdigheter, læringsmiljø og oppstart i videregående opplæring. Videre foreslår prosjektgruppene hvordan det kan jobbes med tre dybdesatsinger. Dybdesatsingene fram mot år 2020 er framtidens kompetanse, fysisk aktiv læring og digital læring.

Vårt eksterne kompetansemiljø og skoleeier er nå godt i gang med å bearbeide innspillene fra prosjektgruppene. Dette er spennende og interessant lesing. Et imponerende arbeid er lagt ned. Etter første gjennomlesing er det noen hovedinntrykk som sitter igjen. Her står framtidsrettet kompetanseutvikling for alle, et genuint engasjement til alle barns beste og høy grad av vilje til å jobbe hardt for å lykkes, i fokus.

29,januar skal styringsgruppa for Læringsløp Drammen, møtes for å vedta 1.utkast til handlingsplan og gi mandat for neste fase. Også i neste fase vil kunnskap, engasjement, involvering, forankring ledelse og styring stå i fokus. Sammen skal vi sikre at alle barn skal lykkes i hele læringsløpet.