Ny rammeplan for barnehager – hva betyr det for deg?

Skrevet den 8. desember 2017 av Barnehage

Endelig var den her “ rammeplanen som vi har ventet så lenge på! Utarbeidelsen har pågått over flere år. Drammen kommune har i kraft av rollen som ASSS kommune vært tett på, og gitt høringsinnspill gjennom flere runder. En viktig og spennende demokratisk prosess!

Når den nå foreligger er implementeringsarbeidet neste skritt. Noen viktige spørsmål reiser seg! Hvordan tar vi inn over oss dette nye styringsdokumentet som skal sikre drammensbarna et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet? Hvordan kan vi skape et eierforhold til ordene i planen for alle som arbeider i barnehagen? Hvordan kan vi få målene og tiltakene i planen ut i konkret handling?  Her er det viktig med et helhetlig, langsiktig og systematisk implementeringsarbeid!

 

Faglig forum for barnehagestyrerne “ barnehagen som lærende organisasjon»

Styrere og daglige ledere i Drammensbarnehagen startet tilnærmingen til implementeringen på høstens første faglige forum, hvor de fikk presentert et prosessverktøy for systematisk arbeid med å skape en helhetlig forståelse for Rammeplanen. Prosessverktøyet legger opp til kollektive refleksjonsprosesser, og individuell utprøving i praksis. Slike prosesser er avgjørende for å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon, og nødvendig i en implementeringsprosess.

Forankring i hele ansattgruppa  – første skritt på veien videre

Det neste skrittet for Drammen kommunes implementering av rammeplanen er å involvere hele ansattgruppa. Vi setter av en uke i november – og fyller atriumet på Marienlyst skole til randen 3 kvelder på rad!

Til ettertanke  – Hvordan lever jeg ut rammeplanens verdier?

I underkant av 1000 barnehageansatte får en inspirasjonskveld som skal danne et viktig grunnlag for videre implementering av planen. Rammeplanens verdigrunnlag setter rammene for inspirasjonskvelden, og det er særlig respekt for menneskeverdet, nestekjærlighet, likeverd, anerkjennelse, demokrati og livsmestring som står i fokus. Spørsmål som reises er “ hvem er du som ansatt i barnehagen når du lever etter rammeplanens verdier? “ hvilke handlinger er viktig å øve på for å innfri kravene som planen fremmer? Hvor mye har dere diskutert innholdet i disse verdiene i barnehagen din?

Det blir viktig å skape en felles forståelse for dette hos alle ansatte gjennom kollektive prosesser

 

 

Aktiv lytting, dialog, positiv tilbakemeldingskultur

Elin Gullesen Bratt fra Relasjonsledelse Norge deler sine erfaringer, refleksjoner og kunnskaper til en lydhør og engasjert forsamling. Hun knytter faglige refleksjoner til Læringsløp Drammen sine satsninger på Sosial og Emosjonell kompetanse, Språklig kompetanse og Livsmestringskompetanse. Hun setter fokus på ferdigheter som dyktige og profesjonelle barnehageansatte har “ ferdigheter i aktiv lytting og dialog, emosjonell modenhet og relasjonelt mot! Hun setter fokus på en tilbakemeldingskultur som vektlegger det positive  Det du gir oppmerksomhet vokser! det gjelder å se det positive!

Gi 9 positive tilbakemeldinger for hver korrektive tilbakemelding du gir, – både til barn, kollegaer og foreldre.

 

Klar ferdig – hva nå?

Kvelden har gitt en viktig bekreftelse på det viktige arbeidet som gjennom mange år har foregått i Drammensbarnehagen “ med fokus på å  implementere den autoritative voksenstilen. Samtidig har kvelden vist hvordan ditt møte med barnet kan være med på å støtte barnets utvikling.

Inspirasjonen herfra danner en plattform for videre arbeid med å gøre rammeplanens ord om til handling. Videre implementering er avhengig av barnehager som gjennom fremragende profesjonsutvikling setter refleksjon over praksis i system, og gjennom fokus på et fremragende læringsmilø¸ realiserer barns fulle potensial i en likeverdig og demokratisk praksis.