Nyhetsbrev milepæl 5

Skrevet den 4. april 2016 av Ledelse Profesjonsutvikling

Denne uka avslutter Rambøll, utdanningsdirektøren og leder for kompetansesenteret bearbeiding av innspillene i andre mandatsoppdrag fra de fire prosjektgruppene i Læringsløp Drammen. Løypemeldingene går på spennende innspill der våre utfordringer er tydeliggjort, faglig godt funderte forslag til mål og tiltak er foreslått og engasjementet i diskusjoner og dialoger har vært høyt.

”Læringsløp Drammen” nærmer seg utsendelse av 2.utkast som vil bli 6. eller 7.april, og følgende har skjedd siden forrige nyhetsbrev:

  1. 29. januar var prosjektstyringsgruppen samlet til sitt tredje møte hvor de drøftet første utkast til handlingsplan og vedtok rammen for andre mandatsoppdrag. I hovedsak går andre mandatsoppdrag ut på å foreslå og å gjøre prioriteringer av tiltak.
  2. Prosjektgruppene jobbet med andre mandatoppdrags 10 oppgaver fram til fredag 26.februar. Alle barnehagene og skolene fikk parallelt 14 dagers mulighet til å jobbe med de samme oppgavene. Virksomhetene sendte sine innspill til prosjektgruppene til videre bearbeidelse.
  3. Barnehagene leverte i denne runden 15 innspill hvorav tre av dem var utformet av alle kommunale eller alle private barnehagestyrere i samarbeid. Skolene leverte 20 innspill i tillegg til at ressursgruppa for SFO har kommet med bidrag.
  4. Leder for styringsgruppa, utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal og styringsgruppas sekretær, Hilde Schjerven, leder for kompetansesenteret, har ansvar for bearbeidelsen av prosjektgruppenes innspill med ekstern bistand fra Rambøll. Parallelt med prosjektgruppenes arbeid er det jobbet videre med kunnskapsgrunnlaget i handlingsplanens førsteutkast.
  5. Drammen kommunale foreldreutvalg, DKFU har hatt møte med utdanningsdirektøren, og leder for kompetansesenteret, samt at de har levert innspill og uttalt seg for bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning.
  6. Den 6.-7.april sendes altså 2.utkast tilbake til prosjektgruppene. Utkastet vil følges av et 3.mandatsoppdrag som i hovedsak vil ut på å avstemme 2.utkastet med prosjektgruppenes innspill gitt i de foregående fasene. 2.utkast vil også bli sendt til ekstern fagkompetanse for gjennomlesing. Thomas Nordahl har sagt ja til å lese og gi oss innspill.
  7. 14.april skal bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning avholde et temaverksted der de vil komme med viktige innspill til den strategiske handlingsplanen.
  8. Frist for å gi innspill på 2.utkast blir 22.april. Nest siste versjon av «Læringløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet» vil foreligge 4.mai.
  9. I perioden fra slutten av januar til og med mars måned har det blitt publisert 13 nye innlegg på bloggen vår, «Læringsløp Drammen». Målsettingen er en levende og faglig god og variert blogg som kan være med oss frem til 2020 som er det langsiktige tidsperspektivet til ”Læringsløp Drammen”. Om du ønsker å bidra på bloggen, ta kontakt med kompetansesenteret. Bloggen finner du her: http://laringslopdrammen.no

Prosessen med å utarbeide ”Læringsløp Drammen” er godt over halvveis. Det er all grunn til å gi honnør og takke for spennende og gode innspill så langt. Det gjenstår å gjøre viktige prioriteringer og veivalg, men allerede nå ser vi konturene av et dokument med fokus på helhet og sammenheng, progresjon og overganger, som vil kunne bidra til at barn og unge får en god oppvekst i Drammen.

 

Drammen, 28. mars 2016

Leder av styringsgruppa v/utdanningsdirektør

Jan Sivert Jøsendal

Prosjektsekretær v/leder av kompetansesenteret

Hilde Schjerven