Ressursmobilisering på Åssiden

Skrevet den 6. februar 2018 av Barnehage Fysisk aktiv læring Ressursmobilisering Skole

Læringsløp Drammen sier dette om ressursmobilisering opp imot idrett og frivillighet.
«Et lokalsamfunn representert ved barnehage eller skole og frivillighet som innretter seg mot felles mål, har gode sjanser for å lykkes.» (LLD s. 28)

På «I samme båt» – seminaret 2015 ble spiren sådd. Intensjonsavtalen mellom skoler og idrettslag ble starten på en ressursmobilisering på Åssiden. Skolene hadde allerede et godt og tett sonesamarbeid med fokus på «Vurdering for læring». Fra en litt treg start har samarbeidet utviklet seg til to tydelige satsinger i bydelen, der samarbeidet mellom Åssiden IF og skolene på Åssiden har vært den sterkeste kraften. Skolenes samfunnsansvar har en tydelig forankring i den generelle delen av Opplæringsloven. I Drammensskolen har det over år vært en visjon å utvikle det hele potensiale i hvert enkelt barn. «Det skal en landsby til for å oppdra et barn» – sier et kjent ordspråk. Dette driver oss i arbeidet med å vekke og mobilisere bydelen vår – idrettslag, foresatte, skole og barnehage sammen.

 

Gjennom «Aktiv på Åssia» gjennomføres det nå:

 • Fysisk aktivitet med idrettspedagog og aktivitetsledere fra ungdomstrinnet både på skole og SFO
 • Det er felles allidrettstilbud
 • Det er spesifikke tilbud til ulike grupper ungdommer
 • Det arrangeres jevnlig åpen hall for både elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet der lokale krefter tilrettelegger for og organiserer aktivitet og bevegelsesglede
 • Det utdannes lokale aktivitetsledere og mye mer

For å få til dette har skolene og idrettslaget et forpliktende spleiselag som lønner idrettspedagogen.

Det gis også et allsidig all-idrettstilbud via ÅIF allerede fra 4-års alderen.

Samfunnsansvar, samfunnsmandatet og et trygt nærmiljø er viktige drivkrefter for skolene på Åssiden. Godt samarbeid med politi og FAUene ved skolene viste et behov for et tydeligere engasjement og økt tilstedeværelse av voksne ute i bydelen. «Et varmere Åssia» er arbeidstittelen for dette samarbeidet. Jevnlige møter mellom alle skoler og deres FAUer er arenaen der saker som gjelder hele bydelen kan løftes inn. «Åssiden- ravner» – tydelige voksne – som bærer vest og går sammen ute i bydelen i helgene, er et tiltak som nå videreføres på andre året. Klubbhuset til Åssiden IF og Åssiabanen er samlingssted og oppmøtepunkt for de som deltar.

Bydelene er viktige arenaer i Drammen. Gode trygge nærmiljøer der alle drar i samme retning for å skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge vil være viktige bidrag til at visjonen i Læringsløp Drammen nås. Det er i nærmiljøet barn og unge i første rekke skal ut og bruke kompetansen sin. Det er i nærmiljøene og i relasjon med andre de skal være og kjenne seg som trygge, aktive og selvstendige mennesker som får ut sitt fulle potensiale. Virksomhetslederne for skolene og barnehagene har sammen med Åssiden IF laget en samfunnsgruppe der også lokale politikere med røtter fra Åssiden er representert. Denne gruppa skal holde i tråder og fremme Åssiden som bydel i ulike sammenhenger. Den skal også sikre at intensjonen om et felles samarbeid om barn gjennom hele læringsløpet også ivaretas i forhold til Ressursmobiliseringsperspektivet.  Det er derfor ikke tilfeldig at idrettslag, skoler og barnehagene var godt representert på Drammens første frivillighetsbørs. Idrettslag, skoler og barnehager på Åssiden var attraktive samarbeidspartnere og mange avtaler ble inngått. Vi håper at gode erfaringer med aktiv deltagelse i frivillighet fra tidlig alder vil bygge en kultur for frivillighet som en viktig verdi og bærebjelke i vårt nærmiljø her på Åssiden.

Det ble inngått 168 avtaler. Her er avtaler vi er engasjert i etter Frivilligbørs 2017 – Drammen.

Kilde: https://frivilligbors-drammen.no/

 

 1. Drammen helsehus, Drammen kommune + Drammen kommunale barnehager
  1. Barnehager avtaler førstehjelpskurs
 2. Aronsløkka skole + DNT Drammen og Omegn
  1. info om kurs i turledelse
 3. Kjøsterud skole + Drammen fotoklubb
  1. Intensjonsavtale om opplæring for valgfaget medier og kommunikasjon
 4. Skattkammeret Drammen + Åssiden IF
  1. Utlån av diverse utstyr
 5. Tyrkisk Samlar Kultur Forening + Kjøsterud skole
  1. låne lokaler fra Kjøsterud skole
 6. Åssiden KFUK-KFUM Speidergruppe +Åssiden IF
  1. låne minibuss.
 7. Åssiden IF + Åssiden KFUK-KFUM Speidergruppe
  1. leie hytte til teambygging
 8. Working Class Hero + Kjøsterud skole
  1. Tilbyr arena hvor elever i faget sal og scene kan bruke de kunnskaper de lærer i klasserommet i praksis
 9. Aronsløkka skole +D rammen og Opland Husflidsforening
  1. Strikkehjelp på skolen
 10. Rødskog skole + Åssiden IF
  1. Aktivitetsledere fra Åssiden IF kommer en-to ganger i kvartalet og holder «aktivitetstime»
 11. Aronsløkka skole + Åssiden KFUK-KFUM Speidergruppe
  1. levere brosjyrer/info for speiderne
 12. Aronsløkka skole + Åssiden HOD
  1. ta med strikketøy/Håndarbeid, få praktisk hjelp.
 13. Aronsløkka skole + Åssiden HOD
  1. Sang, drama ved elever.
 14. Åssiden KFUK-KFUM Speidergruppe + Aronsløkka skole
  1. Lån av Speiderly (hytte) minibuss, kano, grill, kurs, mv.
 15. Working Class Hero + Drammen kommunale barnehager
  1. Sende ut informasjon til foresatte ved barnefestival. samt dugnad.
 16. Aronsløkka skole + Misjonskirken Drammen
  1. Speiderne kan komme og lære 3Dprint og låne lokaler.
 17. Drammen Røde Kors, Fellesverket + Kjøsterud skole
  1. Skolen skal i valgfag «Samarbeid for andre». Førstehjelpskurs.
 18. Aronsløkka skole + Åssiden Menighet
  1. Besøk med sang og drama.
 19. Konnerud Idrettslag + Åssiden IF
  1. Utveksling av utstyr til aktiv hall

 

Vi mobiliserer alle gode krefter for et aktivt og varmere Åssiden! Heia Åssia!
Skrevet av Lena Kilen på vegne av Samfunnsgruppa på Åssiden.