Skoleledere i Drammen filmer sine medarbeidere i klasserommet!

Skrevet den 14. oktober 2016 av Profesjonsutvikling Sosial og emosjonell kompetanse

Bruk av Marte Meo-metoden som grunnlag for refleksjon over egen praksis. Drammensskolen har siden 2012 gitt tilbud om opplæring av skoleledere i verktøyet «Marte Meo». Satsingen ble vedtatt som et ledd i å etablere et godt læringsmiljø ved alle skoler og i alle klasser i Drammen. Gjennom å utdanne skoleledere i Marte Meo- metoden, ville man gi disse et verktøy for å komme tettere på medarbeiderne, samtidig som leder og lærer fikk et felles refleksjonsområde innenfor klasseledelsen til den enkelte lærer.

Hva er Marte Meo?

Metoden, som opprinnelig kommer fra Maria Aarts i Nederland, er et verktøy som ønsker å gjøre mennesker i stand til å hjelpe seg selv gjennom å se sine egne styrker. Den baserer seg på bruk av film i samspillet mellom voksen og barn. Begrepet ”Marte Meo” kommer fra latin og betyr ”av egen kraft”, som viser til den medfødte evnen vi har til å komme i positiv kontakt med hverandre gjennom vår måte å være på.

I filmene fokuseres det på det lærerne gjør bra i kommunikasjonen med elevene, og de bes om å gjøre mer av dette. I tillegg diskuterer man på bakgrunn av filmene hva som kan endres, og metoden blir på denne måten et verktøy for refleksjon over egen praksis, – og et ledd i lærerens profesjonsbygging. Sammen med Marte Meo-veilederen sin ser de filmene hvor de hilser elevene velkommen i døra, oppstart av timen og i veiledning med den enkelte elev. Veilederen stopper filmen der relasjonen mellom lærer og elever er god, og ber læreren reflektere over hva som fungerte bra og hvorfor.

Hvorfor ønsker lærerne å bli filmet?

Lærernes motivasjon for å delta som film- og veiledningsobjekter, var at de skulle

  • få en arena til å reflektere over sin klasseledelse med en veileder som kan bruke film som utgangspunkt for refleksjon
  • få se hva som fungerer bra i sin egen relasjon til elevene (ved hjelp av film) og gjøre mer av dette
  • bli kjent med sin egen kompetanse og få tips til forbedringLærerne som ble filmet opplevde at de fikk hjelp til å bli bedre klasseledere, og at de fikk være med på å reflektere over hva som fungerte godt. Dette ser de tydelig på filmen. Videre fikk de helt konkrete råd om små endringer som utgjorde store forbedringer. De tilegnet seg videre konkrete verktøy innen klasseledelse, og de opplevde seg som tryggere klasseledere. Disse opplevelsene spredte seg på skolene, og det er etter hvert mange som ønsker å bli filmet av skolelederne.
  • Det viktigste var kanskje at de så hvor mange elever som responderte godt på den rollen de hadde i møte med dem. Det gjorde dem stolte og glade!

I barnehagene filmer lederne de ansatte i sandkassen, når barna spiser, tar på ytterklær eller en hvilken som helst annen dagligdags situasjon. Det er kun en voksen med på filmene av gangen. Vanligvis filmer lederen den medarbeideren sammen med barna ukentlig i seks – syv uker. I løpet av denne perioden har medarbeideren gått gjennom en bevisstgjøring på hvor han fungerer godt i relasjonen til barna, i tillegg til å få utviklet sin relasjonelle kompetanse gjennom tips fra lederen fra gang til gang.

Hvordan foregår veiledningen og hvor omfattende er den?

Læreren blir filmet og veiledet 6 – 8 ganger over en periode på 3 – 4 måneder. Marte Meo-veilederen filmer fra hilsing eller oppstart i klasserommet i fem minutter. I og med at læreren blir filmet i aksjon med elevene, tar dette ikke ekstra tid for læreren, – kun for den som filmer og veileder.

Læreren får veiledning av Marte Meo-veilederen på grunnlag av filmene. Denne veiledningen gis helst i tidsrommet før første time om morgenen, rett før ny filming. Veiledningen tar ca. 15 – 20 minutter, og læreren får et kommunikasjonstips som skal prøves ut i den neste filmingen. På den måten er veiledningen helt fersk og kommunikasjonstipset lett for læreren å huske på når ny filming pågår.

Hvor lang tid tar det å utdanne seg til Marte Meo-veileder?

Opplæringen går over 2 år, med filming av opptil 8 lærere. Etter hver filming skal man ta opptak av sin egen veiledning av læreren. Denne veiledningen gjennomgås sammen med en gruppe på 4 andre skoleledere/Marte Meo-studenter og supervisoren.

27 skoleledere er hittil utdannet som Marte Meo-veiledere i Drammen!

Vi har pr. oktober 2016 utdannet 27 skoleledere, både avdelingsledere og rektorer, som Marte Meo-veiledere i Drammensskolen. Noen av disse er i dag i andre kommuner som skoleledere. Dette er derfor et vedlikeholdsprogram, hvor vi kontinuerlig må utdanne nye ledere i programmet. Vi starter opp med 9 nye skoleledere før jul 2016. I tillegg vil vi utdanne en egen supervisor for skole, og en for barnehage. Barnehagene er allerede inne i Marte Meo-tenkingen i kommunen, og det vil utdannes 4 nye veiledere blant styrerne i de kommunale Drammensbarnehagene fra våren 2016- 18.

Hvorfor ønsket skolelederne å utdanne seg til Marte Meo-veiledere?

Skoleledernes motivasjon var at de skulle tilegne seg veiledningskompetanse som var konkret og støttende, og som ble opplevd som positivt av lærerne. Metoden legger vekt på de styrkene den enkelte lærer har, og man stopper filmen der man ser gode relasjonsøyeblikk mellom lærer og elever. Ut i fra disse øyeblikkene legger veileder og lærer strategien for videre utvikling. Målet var altså at de som fikk denne opplæringen i Drammensskolen skulle bruke metoden i sin lederoppgave, ved å veilede medarbeidere gjennom filming og samtaler omkring deres praksis. Dette gjøres ved de skolene hvor man har ledere med Marte Meo-veiledning, og disse lederne melder om at dette er en positiv, konkret og god måte å gi veiledning på.

Deltakerne mottar etter endt opplæring og sertifisering et sertifiseringsbevis fra Marte Meo-instituttet i Nederland grunnlagt av Maria Aarts. Beviset gir rett til å bruke metoden innen de fagområder man har kompetanse.

VIRKER DET??

Alle de lærerne som har blitt filmet sier at de opplever denne veiledningen som veldig positiv. De ser også framgang mellom hver filming av seg selv, og de blir bevisste på sin egen kompetanse og utviklingsmuligheter rundt relasjon og kommunikasjon med elevene.

Vi har sett mange våte øyne når lærerne opplever elevenes respons i «still-bildene» på filmene; glade elever som gjengjelder et smil fra læreren sin er gull å ta vare på! Dette gir dem tro på at de kan mestre den vanskelige oppgaven det er å være nær og god leder i et læringsmiljø med mange ulike individer.