Språkløyper, – et løft for språk, lesing og skriving!

Skrevet den 23. september 2016 av Digital læring Lesing Profesjonsutvikling Språklig kompetanse

Drammen kommune er en Språkkommune – hva vil det si? Språkkommuner er del av regjeringens satsing Språkløyper – den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Strategien er spesielt rettet mot å styrke en helhetlig satsning på språk, lesing og skriving.

Det er mye godt arbeid som gjøres i dag, samtidig ser vi at det er en betydelig del av barn og unge som sliter med å lære å lese og skrive. Drammen har blant annet en høy andel av flerspråklige elever som scorer på laveste mestringsnivå på nasjonale prøver. Gutter scorer generelt lavere enn jenter, og frafallet i videregående skole er for høyt. En annen utfordring er at barn og unge som strever med språk, lesing og skriving ofte fanges opp for sent. Mange barn starter derfor opp på skolen uten tilstrekkelig gode norskspråklige ferdigheter til å forstå innholdet i opplæringen. I tillegg har strategien fokus på høyt presterende elever. Hvordan gir vi disse elevene nok stimulans og støtte? Dette er en utfordringer også i Drammen!

Det unike med denne strategien er at det for første gang nasjonalt satses systematisk og helhetlig på språk, lesing og skriving i hele læringsløpet

image2Det passer godt inn med Læringsløp Drammen, og vi er allerede godt i gang med dette arbeidet. Å lykkes i hele læringsløpet handler nettopp om en helhetlig satsning i barnehage, skole og oppvekst. Vi skal ha fokus på overganger mellom de ulike virksomhetene for å utveksle kunnskap og erfaringer om de samme barna, slik at de får mulighet til å realisere sitt fulle potensial. Alle som jobber med barn og unge i Drammen skal bidra og stimulere til språklig utvikling. Det betyr blant annet at vi alle er språklige rollemodeller. Det betyr også at alle lærere er lese- og skrivelære. Ved å kjenne til den røde tråden i hele læringsløpet har vi muligheten til å fange opp både språklige utfordringer og vansker, samtidig som høyt presterende barn opplever mestring og utfordring på sitt nivå. Språklig kompetanse er en av kjernekompetansene, og er avgjørende for å lykkes i læringsløpet. Språk er inngangen til å lykkes – språk er mer enn ord!

mer-enn-ord

 

Språkløyper er en nettbasert ressurs som er utviklet av Lesesenteret og Skrivesenteret i forbindelse med opprettelsen av Språkkommuner. Denne ressursen skal fungere som en støtte i lokalt utviklingsarbeid med språk. Sentrale verktøy er virksomhetsbasert kompetanseutvikling der læringsfellesskap har høyt fokus. Hva gjør vi, og hvorfor gjør vi det? Språkløyper skal utfordre alle som jobber med barn og unge til å drøfte og reflektere rundt egen praksis, samtidig bidrar de med ressurser til ny kunnskap. Materialet er utviklet slik at det er enkelt for styrere og ledere i barnehager og skoler å ta det i bruk, samtidig som det er viktig å sette arbeidet inn i virksomhetens praksis. Kompetanseutviklingspakkene har et variert innhold, og består av økter på 40-80 minutter. Målet er at organisasjonen skal arbeide sammen om kompetanseutvikling, og nettressursen er i stadig utvikling.

Sentrale mål i Språkløyper er:

  • Språkutvikling og lese- og språkstimulerende aktiviteter i barnehagen
  • Sammenheng mellom språkarbeidet i barnehagen og skolen
  • Den første lese- og skriveopplæringen
  • Lesing og skriving i alle fag
  • Digitale teknologier i lese- og skriveopplæringen

I samarbeid med Lesesenteret og Skrivesenteret gleder vi oss til å samle alle som jobber i Læringsløp Drammen til faglig påfyll 18., 19. og 20. oktober med fokus på nettopp Språkløyper. Du som kommer vil bli inspirert, engasjert og motivert til videre arbeid med språklig kompetanse. Vi sees!