Språkplan.no

Skrevet den 20. august 2018 av Barnehage Skole Språklig kompetanse

Vi er stolte av å kunne presentere en helhetlig plan for språklig kompetanse som omhandler hele læringsløpet fra barnehage og til videregående skole! Språkplanen har som hovedmål å sikre et helhetlig og systematisk språktilbud til barn og unge i Drammen. I tillegg skal planen være et verktøy for pedagogene, og et styringsverktøy for lederne.


Sitatet over er hentet fra Språkløyper – Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving! Budskapet dette sitatet formidler handler om å gi alle barn og unge muligheten til å utvikle seg i et meningsfullt samspill med andre. En forutsetning for dette er å bli sett og anerkjent i fellesskapet. Hvilke muligheter gir du barn og unge?

I Læringsløp Drammen  er alle språklige rollemodeller. Barnehagelærere og lærere har alle et ansvar for språk, lesing og skriving! Barn og unge i Drammen skal delta daglig i språkstimulerende miljøer og aktiviteter der de voksne er gode språkmodeller og leder gode læringsprosesser. Verdier og holdninger vi tar med oss inn i språkarbeidet spiller en viktig rolle. Vær med å utgjør en forskjell!

Språkplanen konkretiserer hvordan vi skal jobbe med innholdet i rammeplanen, fagfornyelsen og kunnskapsløftet ut i fra vår lokale kontekst og vårt utfordringsbilde.

Velkommen til språkplan.no!

 

Høsten 2018 starter vi opp en PILOT. To barnehager og en skole skal i tett samarbeid med Kompetansesenteret jobbe målrettet med implementering av språkplanen. Her vil det bli lagt vekt på kompetanseutvikling i virksomheten, samt faglig støtte og veiledning. Gjennom systematisk arbeid skal beste praksis bli neste praksis! Dette arbeidet kan følges på språkplan.no.

Målet er at alle barnehager og skoler tar i bruk planen i løpet av 2019.

Nedenfor kommer det en kort beskrivelse av oppbyggingen av planen:

Kjernekomponenter

Kjernekomponentene i språkplanen utgjør de sentrale brikkene i språkarbeidet vi satser på i Drammen. Komponentene gir virksomhetene en oversikt over hva vi skal jobbe med innenfor fagområde språklig kompetanse og en standard for hvordan vi skal jobbe med dette. Hver kjernekomponent er delt inn i klikkbare kjerneelementer der du finner beskrivelser av hva barna/elevene skal oppleve, og hva den voksne/lærerne skal gjøre. Under kjerneelementene er det lenket til illustrerende filmer, metodikk og andre fagressurser som er samlet under knappen ressursbank.

Kompetansebeskrivelser

Målet med språktrappa er å synliggjøre normalutvikling i hele læringsløpet og samtidig sikre gode overganger, progresjon og helhet i språkarbeidet. I påvente av ny læreplan vil den i førsteomgang ta for seg barnehage, men videreutvikles for skole i 2020 når ny læreplan er på plass.

Kompetansebeskrivelsene for barnehage peker ut viktige milepæler i språkutviklingen de første årene, og fremhever hva det er viktig at de voksne rundt barnet er bevisst på og vektlegger i språkarbeidet i de ulike fasene. Et barn kan ligge foran eller etter de oppgitte alderstrinnene uten at det er unormalt. En slik grovinndeling av språksystemtilegnelsen er likevel nyttig for å kunne kjenne til hvor langt mange barn har kommet i språkutviklingen på ulike alderstrinn.

Særskilt språkopplæring

Særskilt språkopplæring er et tilbud som gis til elever med minoritetsspråklig bakgrunn som en overgangsordning. Den gjelder for elever som ikke har tilstrekkelige ferdigheter til å følge ordinær opplæring.  Særskilt språkopplæring er regulert i opplæringslovens §2.8 og gis som en tilpasning til læreplanen i norsk, eller som opplæring etter Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Språkplanen er en levende ressurs og er stadig i utvikling – følg med!

I tiden fremover vil vi blant annet jobbe videre med:

  • rutiner for overganger i læringsløpet
  • årshjul for monitorering
  • tidlig innsats
  • ASK (alternativ og supplerende kommunikasjon)

Sjekk ut språkplan.no!