Tverrfaglig innsats skal stoppe mobbing

Skrevet den 9. februar 2017 av Barnehage Livsmestringskompetanse Sosial og emosjonell kompetanse

Mobbingen endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing er en mer kompleks oppgave i dag enn for tjue år siden.. Mobbing i dag foregår mer indirekte, i skjulte former som sosial utstøting, utfrysing og på sosiale medier. Vi vet at minoritetsgrupper er særlig utsatte og at mobbing som fenomen har en økende forekomst i skoler og barnehager.

Mobbingen endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Arbeid med å forebygge, avdekke og stoppe mobbing er en mer kompleks oppgave i dag enn for tjue år siden.. Mobbing i dag foregår mer indirekte, i skjulte former som sosial utstøting, utfrysing og på sosiale medier. Vi vet at minoritetsgrupper er særlig utsatte og at mobbing som fenomen har en økende forekomst i skoler og barnehager. Udir oppgir et anslag på rundt 6.8 % på landsbasis (Udir, jan.2017). Videre er anbefalingene fra utdannings- og helsedirektoratet at det nedlegges en bred tverrfaglig innsats i arbeidet. Det betyr at skoler og barnehager bør etablere samarbeid PPT og helsetjenesten i komplekse mobbesaker. I Læringsløpet heter det «Hverken ansatte eller ledere skal stå alene, eller kan stå alene; når økte forventninger skal innfris.»

For å møte disse utfordringene,  nasjonale og lokale forventninger til Pedagogisk Psykologisk Tjeneste (PPT) om å dreie sitt arbeid mot systemnivået i skoler og barnehager, har Drammen PPT opprettet et læringsmiljøteam.

Gjennom arbeidet med «Læringsløp Drammen – Å lykkes i hele læringsløpet» skapes nå en felles retning for arbeidet med barn og unge i Drammen. Styrken i kvalitetsplanen Læringsløpet er ikke bare klargjøring av mål og retning, men at den enkelte ansattes kompetanseutvikling også er en del av planen for kvalitet i oppvekstsektoren i Drammen. Senter for oppvekst trekkes for alvor inn i å bygge et lag rundt barnet. Skoleåret 2015/2016 opprettet vi et spesialisert team som jobber med læringsmiljø og komplekse mobbesaker; Læringsmiljøteamet.

PPT har rådgivere med videreutdanning i å avdekke og stoppe mobbing, samt gjenopprettende arbeid. Læringsmiljøteamet i PPT er utformet i tråd nasjonale føringer som NOU 2015:2, «Virkemidler for et trygt psykososialt miljø» og Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratets forskning- og kunnskapsoppsummering fra januar 2017 «Å bli utsatt for mobbing».

Det er bred enighet i fagmiljøene om at mobbing kan defineres gjennom følgende tre kriterier:

  1. Handlingen er intendert eller tilsiktet
  2. Den er gjentatt over tid.
  3. Det er ubalanse i styrkeforholdet mellom utøver(e) og den som blir utsatt for den negative handlingen.

Et viktig element i definisjonen er ubalansen i makt mellom utøvere og mobbeoffer. Dermed er mobbing å forstå som et overgrep og ikke en konflikt. Mobbing ansikt til ansikt og digital mobbing er to hovedformer, og hver av dem har undertyper. Det også viktig å ta med seg at barn kan være både mobber og offer. Mobbing kan være komplekst å avdekke og håndtere.

Vi vet at barn med aggressive reaksjonsmønstre kan identifiseres allerede i barnehagen. «Være sammen» programmet for barnehagene setter lys på hvordan voksne kan jobbe med barns aggresjon på tidlig tidspunkt. Dette er et kjempeviktig bidrag til det mobbeforebyggende arbeidet. Vi vet også mer om hvilke konsekvenser mobbing har for alle involverte. Også mobbere lider under sine handlinger. Å være en mobber kan medføre nedsatt empatiutvikling. Mobbere oppfattes ofte som negative ledere, og forskning viser oss at de med tiden får svake relasjoner til venner og nære.

Vi har mer kunnskap i dag om hvordan sosial utstøting virker inn på hjernens smertesenter, evne til læring og psykisk helse. Mobbing er et problem som rammer mange og som kan gi alvorlige følger for den enkelte. Tallene på mobbeoffere som har psykiske senskader er høye.

Barn kan være både mobber og offer. Mobbing er noe som vekker sterke følelser hos oss som jobber med barn, men opplæringslovens §9a gjelder også for mobberen. Vi må håndtere en mobbesak med kunnskap og fornuft. Læringsmiljøteamets oppskrift er å gjennomføre en grundig kartlegging, med u-anonyme spørreundersøkelser for å sikre at skolen har nødvendig informasjon om situasjonen. For å stoppe mobbing må vi vite – ikke tro – hva det er som foregår mellom elevene.

Læringsmiljøteamet tilbyr kartlegging og veiledning på tiltak i klasser som har mobbing, utestengning og mye problematferd. Vi ser på og undersøker ulike årsaksfaktorer til at mobbing oppstår i skole og barnehage. Metodene er forskningsinformerte og baserer seg på et samarbeid mellom PPT og skolen over en periode på 3 – 6 måneder.

Alle sakene vi jobber med er komplekse og består av mnge faktorer. I samarbeid med skoler og barnehager arbeider vi systematisk med følgende områder:

  1. et godt læringsmiljø
  2. mobbing
  3. klassen som system og tilpasset opplæring
  4. skolebasert vurdering

 

Vår arbeidsmodell:

systemarbeid