UIU og PRUVA- hva i alle dager betyr det?

Skrevet den 22. februar 2017 av 8.-10. trinn Fremtidens kompetanse Læringsmiljø Matematisk kompetanse Profesjonsutvikling Språklig kompetanse

Læringsledelse og matematisk kompetanse er i fokus for lærere, ledere og ressurslærere på Børresen og Galterud. Språk, med lesing og skriving i alle fag, er på agendaen i skolenes utviklingstid på Kjøsterud, Marienlyst, Gulskogen og Svensedammen. De er jo med i UIU!

ALLE skoler med ungdomstrinn i Norge deltar i den nasjonale satsingen «ungdomstrinn i utvikling, (UIU) 2013- 2017. Denne satsingen jobber mot det overordnede målet om at alle elever skal fullføre og bestå videregående opplæring. Med utgangspunkt i Meld. St. 22. (2010-2011) Motivasjon-Mestring-Muligheter, kom det endelig en strategi for ungdomstrinnet. Denne strategien bygger på mye forskning og praksis, blant annet fra Canada. Her har de gjennom systematisk arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag, hatt en økning på gjennomføringsprosenten i videregående opplæring på 20% i løpet av en tiårs-periode. De har lagt til rette for gode støttestrukturer, og hatt fokus på utviklingsarbeid ute i den enkelte skole.
Gjennom UIU velger skolene satsingsområde på lesing, skriving, regning som grunnleggende ferdigheter i alle fag, eller klasseledelse. Undervisningen skal være praktisk, variert, relevant og utfordrende, PRUV. Drammen har i tillegg lagt til A-en som betyr aktiv. Dette blir PRUVA! Kommunen har fått midler via Udir til å tilsette lokale ressurslærere innenfor skolenes sitt satsingsområde. Ledere og ressurslærere får fire to-dagers skoleringssamlinger i regi av Udir og de nasjonale senterne. Det gir faglig påfyll innenfor skolens satsingsområdene samt organisasjonslæring. I tillegg får hver skole veiledning og faglig påfyll fra Høgskolen i Sørøst-Norge.
Gjennom UIU har skolene også tilgang til 3 utviklingsveiledere. Disse er ansatt for å være pådrivere i satsingen i Buskerud. Hovedfokuset er å bidra til at det foregår skolebasert kompetanseutvikling, tilrettelegge for lærende nettverk i kommuner/mellom kommuner og inspirere til å ta i bruk de mange pedagogiske nettressursene som utvikles gjennom satsingsperioden på www.udir.no.
Vi utviklingsveiledere er mest opptatt av at denne satsingen som skjer på ulike områder, i ulik fart og på ulike måter i skolene vil føre til økt læring hos elevene. Vi opplever at lærerne er «på» og gjerne prøver ut nye metoder som elevene opplever som praktisk, variert, utfordrende og relevant gjennom aktiv læring.
Vi vet at Drammensskolen har jobbet siden satsingens start, og fortsetter nå intensivt med akkurat dette arbeidet, som også er i tråd med Læringsløp Drammen. Vi heier på alle lærere der ute som bidrar til PRUVA til elevenes beste!

Les mer om UIU her

Skrevet av Kari Anita Brendskag og Marion Prytz