Vi presterer best sammen

Skrevet den 23. november 2015 av Ledelse Profesjonsutvikling

Når presterer du på ditt beste? Alene eller sammen med andre?

 Jeg tror de fleste vil være enig i at våre egne prestasjoner vil være avhengig av kollegaene rundt oss, og den organisasjonen vi er en del av. Sagt på en annen måte; med individuelle ferdigheter kan vi komme langt, med gode kollegaer kan vi komme enda lengre og vi kommer aller lengst når vi i tillegg legger til felles viljestyrke. Et felles ønske og en felles vilje om å bli bedre lager en solid grunnmur for en bærekraftig endringskultur. Bærekraftige endringskulturer jobber ikke for fornyelse for endringens skyld, men legger personlig prestisje og selvtilfredshet til side til fordel for et større mål. I ”Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet” handler dette om å bygge en inkluderende fremtid for de barna og den ungdommen vi har ansvaret for i dag og i årene som kommer.

Som utdanningsdirektør er jeg svært glad for at jeg jobber i en organisasjon hvor jeg opplever et konstruktivt og positivt engasjement fra politisk nivå, fra rådmannen, fra arbeidstakerorganisasjonene, foresatte, idrettsliv og frivilligheten og ikke minst fra dedikerte ledere og ansatte i barnehage, skole og oppvekst. Summen av alle disse kreftene representerer en formidabel kraft, og vår felles jobb er å få de gode kreftene til å virke sammen. Vårt ansvar er å si at vi ikke kan gjøre alt samtidig, å prioritere i vår sektor handler som oftest om å velge mellom isolert sett positive tiltak og så må vi ha gjennomføringskraft til å gjennomføre. Vi oppnår gode resultater når vi kan jobbe over tid, og når vi bruker kunnskap, forskning og vår egen kompetanse som kompassnål.

En kjent leder sa en gang at det å være leder er som å være veiviser uten kart. Det kan utvilsomt føles sånn noen ganger, men som utdanningsdirektør er jeg like fullt grunnleggende uenig i denne påstanden. Kartene i vår sektor tegnes i et samspill mellom nasjonale mål, lokale prioriteringer og lokale ambisjoner. I Drammen har kartet hatt navnet ”Norges Beste Skole” og ”Norges Beste Barnehage”, og gjennom ”Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet” tegner vi kartet på ny. Ikke et helt nytt kart, men vi skal forbedre det gamle kartet. Ingen skal være tvil om hva som er hovedmålene og hva som er anbefalte ruter for å komme dit. Samtidig skal vi ikke tegne kartet så detaljert at det ikke skal være handlingsrom igjen i den enkelte barnehage og i den enkelte skole.

”Læringsløp Drammen – å lykkes i hele læringsløpet” mobiliserer hele organisasjonen i barnehage, skole, oppvekst. I tillegg har vi et godt samarbeid med foresatte og andre sentrale samarbeidspartnere. Forankring og involvering kan ikke undervurderes, for det er det store laget som skal mobilisere for å realisere tiltakene som ”Læringsløp Drammen” til syvende og sist anbefaler. Strategien i ”Læringsløp Drammen” hviler på en filosofi som i den engelskspråklige organisasjonslitteraturen heter ” The Middle-up-down”-modellen. Prosjektgruppene ledes av sentrale mellomledere kombinert med viktige arbeidsprosesser i barnehager og skole, og med klare styringssignaler fra utdanningsdirektør og styringsgruppe. Slik mobiliserer vi organisasjonens samlede kunnskap, og slik sikrer vi at alle får mulighet til å påvirke.

Prosessarbeidet i ”Læringsløp Drammen” avsluttes med en politisk sak våren 2016, men implementeringen skal pågå helt frem til 2020. Denne bloggen skal være med oss på reisen, og bloggen skal være i kontinuerlig utvikling. Bloggen skal bl. a. preges av læringsglede, strategiske retningsvalg og resultater i ord og bilder fra vårt felles utviklingsarbeid. I tillegg ønsker jeg at ansatte og ledere i barnehage, skole og oppvekst kan bidra med faglige innlegg. Jeg vet at det pågår utrolig mye bra utviklingsarbeid i barnehage, skole og oppvekstfeltet, og vi må dele med hverandre dersom vi skal vi bli bedre sammen.

Med jevne mellomrom kommer jeg også til å skrive i denne bloggen. Det gleder jeg meg til. La oss lage en blogg som vi alle kan være stolte av, og som kan være med å forme oss som et lag. Lykke til!