Lekbasert læring


Forskningsprosjektet

Målet med forskningsprosjektet er å teste ut et førskoleopplegg på 8 timer i uka hvor hensikten er å bidra til at barn har likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. Det pedagogiske fundamentet er «lekbasert læring» (playful learning). Innenfor denne pedagogiske retningen fremheves det at lek er den største kilden til læring i tidlige barneår. Det kan være frilek som barna initierer selv eller veiledende lek hvor voksne tilrettelegger for lekaktiviteter som stimulerer til utforskning og læring. Lekbaserte læringsaktiviteter skal begeistre og engasjere barna. ​

I alt er 19 barnehager i Drammen involvert i prosjekt som direkte deltaker i førskoleopplegget, såkalt fokus barnehager, eller indirekte, som sammenligningsbarnehager. Forskningsprosjektet går over et barnehageår.​

Internasjonal forskning viser at samspill mellom barn og kompetente voksne har stor betydning for å stimulere viktige kompetanseområder som sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk før skolestart. Dette er viktig for at barn skal få mulighet til å tilpasse seg godt både faglig og sosialt på skolen. ​

Forskningsprosjektet har til hensikt å teste ut i hvilken grad lekbasert læring og vektlegging av samspill mellom voksne og barn virker etter hensikten. ​

Gevinst for Drammen?

Ny rammeplan

Intensjonene i ny rammeplan ivaretas på en veldig god måte. Dette skjer gjennom å anerkjenne lekens egenverdi og barns behov for lek, sosial kompetanse, språk, å bruke hele kroppen og alle sanser når de lærer og fremme danning og læring. ​

Læringsløp Drammen

 • Sammenfallende læringssyn (lek- og aktivitetsbasert læring) ​
 • Sammenfallende kompetanseområder som i hovedmodellen til LLD, inkl. fokus på et lærende tankesett​
 • Fokus på fremtidsrettet kompetanse​
 • Fokus på overganger og en styrking av forutsetningene og opplegget til barn som skal begynne på skolen​Fokus på tidlig innsats​
 • Prosjektet skal bidra med systematisk kunnskap om hvordan barn har det i barnehagen og en skal kunne følge barnets vekst og utvikling gjennom hele læringsløpet, monitorering for utvikling​.
 • Tiltaket har fokus på norskspråklig kompetanse for flerspråklige, f.eks. gjennom dialogisk lesing​

Sentrale milepæler

Våren 2017

 • Fokus- og sammenlignings- barnehager velges​
 • Heldagsseminar for fokusbarnehager med innføring i førskoleopplegget

Høsten 2017

 • Barna i både fokus- og sammenligningsbarnehagene kartlegges​

Barnehageåret 2017/18

 • Fokusbarnehagene gjennomfører førskoleopplegget, mens sammenligningsbarnehagene fortsetter som før​

Våren 2018

 • Sammenligningsbarnehagene får tilbud om førskoleopplegget i juni 2018, etter at studien er avsluttet
 • Barna kartlegges ved bruk av oppgaver på nettbrett (uke 22)​